Arsacal
button
button
button
button


Monastieke maagdenwijding in Aalsmeer

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 mei 2014 - 317 woorden
Groepsfoto samen met alle aanwezige religieuzen
Groepsfoto samen met alle aanwezige religieuzen

Zater­dag­mid­dag 3 mei vond de monas­tieke maag­den­wij­ding van zuster Maria van Jezus (Maria di Gesú) plaats in de paro­chie­kerk van Aalsmeer die aan het klooster van de zusters Bene­dic­ti­nessen grenst. In de over­volle kerk legde zuster Maria haar ‘eeuwige geloften’ af tegen­over de Overste van het Ita­li­aanse moe­der­kloos­ter, Moeder Elisabetta, en de Bis­schop, waardoor zij zich voor haar leven verbond aan het reli­gi­euze leven in de ge­meen­schap van Maria, tempel van de heilige Geest, zoals het klooster in Aalsmeer heet. De plech­tig­heid werd geleid door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, terwijl vader abt van Egmond, G. Mathijsen, en ikzelf con­ce­le­breer­den samen met een twin­tigtal pries­ters.

Zuster Maria van Jezus is de eerste die haar geloften in Aalsmeer aflegt. Het klooster heeft begin van dit jaar een voorlopige goed­keu­ring gekregen van de Con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen in Rome, die zal wor­den omgezet in een de­fi­ni­tieve goed­keu­ring wanneer alle canonieke voor­waar­den zijn vervuld.

De Bis­schop wees er onder meer op dat Aalsmeer onder de zeespiegel ligt en dat het dus alleen 'droog ' kan blijven doordat er goed gepompt wordt. Op gees­te­lij­ke wijze moeten we dat allen doen: in een gese­cu­la­ri­seerd land als Neder­land is moeten we ons best doen om ons gees­te­lijk niveau goed te hou­den, tegen de stroom in, niet onder te gaan in de maal­stroom van deze tijd.

In zijn preek ver­telde de bis­schop dat de Zwitserse gardist in Rome die hem moest doorlaten naar een ont­moe­ting met de paus, toen hij hoorde dat het de bis­schop van Am­ster­dam was, rea­geerde met : “O, Sodom en Gomorra”, maar de bis­schop voegde daaraan toe dat er wel iets meer te beleven valt in Am­ster­dam: het is ook de stad van de Eucha­ris­tie en van Maria en veel mensen zijn zoekend; er gebeurt - God zij dank - ook veel moois. Zoals deze moniale wij­ding waar­van een volle kerk getuige was!

Terug