Arsacal
button
button
button
button


Nieuw leven voor de heilig Hartdevotie!

Tiltenberg publiceert handleiding van prof. De Bertolis van de Gregoriana

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 juni 2014 - 646 woorden
omslag van het boekje over de heilig Hartverering
omslag van het boekje over de heilig Hartverering

De devotie tot het heilig Hart van Jezus is een mooie en zeer bijbelse, waaraan veel beloften zijn verbon­den. Als vierde deeltje van de scripta minora van De Tilten­berg is op het hoog­feest van het heilig Hart, vrij­dag 27 juni, een boekje ver­sche­nen, dat door de geringe omvang ge­mak­ke­lijk kan wor­den mee­ge­no­men en een over­we­ging bevat voor de negen eerste vrij­da­gen en het heilig uur. Tevens kan men hier de litaniën van het heilig Hart vin­den en een gebed tot Jezus Christus.

"Nieuw leven in Jezus Hart" is via de web­si­te van de Tilten­berg: www.tilten­berg.org te be­stel­len. De prijs werd er alleen in dollars aange­ge­ven, maar het zal voor een euro of acht te ver­krij­gen zijn.

Dit werkje is ge­schre­ven door professor Ottavio De Bertolis S.J., hoog­le­raar aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit "Gregoriana" en ver­taald door pater Marc Lindeijer S.J.. Hier is ein­de­lijk een nieuwe, heden­daag­se en getrouwe handlei­ding voor het beleven van de negen eerste vrij­da­gen, die voor vbele gelo­vi­gen een goede steun zal kunnen zijn.

Hier­on­der vindt U de weergave van het voor­woord dat ik voor dit boekje schreef:

Voor­woord

Vele malen heb ik het als kind de pastoor horen aankon­digen: “Aanstaande vrij­dag is de eerste vrij­dag van de maand, toegewijd aan de vere­ring van het heilig Hart”. Ook toen ik zelf pastoor werd, viel het me op dat het op de eerste vrij­dag van de maand veel drukker was in de kerk dan op andere vrij­da­gen.

De vere­ring van het heilig Hart van Jezus is een devotie die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan, maar die het verdient veel meer verbreid te wor­den. Want wat is er mooier en wat verbindt ons dieper met het geheim van onze verlos­sing dan de vere­ring van het Hart van Jezus? Zijn Hart is vol liefde voor ieder mens, maar het is geen vage, algemene liefde. Zijn liefde voor ons is per­soon­lijk, Hij kent ons dóór en dóór, meer en beter dan wij ons­zelf kennen en begrijpen. En de ‘slotsom’ van de kennis die Hij van ons heeft is: liefde, een grote, onein­dige liefde. “Zozeer heeft God de wereld liefgehad...”(Jo. 3,16). Als wij dus onze eigen zwak­he­den en zon­den onder ogen durven zien en mis­schien ontroerd raken door het feit dat Hij ons ondanks alles zozeer liefheeft en zoveel heeft ge­schon­ken, dan helpt ons dat ook om onze vijan­den – degenen die ons haten, kwaad doen, aan ons voorbij gaan - te beminnen.

De liefde van Jezus’ heilig Hart is een ge­krui­sig­de liefde en het is dan ook geen won­der dat wij Zijn heilig Hart bij­zon­der op vrij­da­gen eren, de dag van Zijn kruis­dood, de dag waarop Hij voor ons tot het uiterste ging. Liefde is met het kruis verbon­den. Wie liefheeft zal moeten lij­den, al was het maar omdat het lot van hen die lij­den je raakt. Wie lijdt met liefde, voegt zich in het lij­den van Jezus in en zijn lij­den krijgt een nieuwe bete­ke­nis en waarde. Wie niet liefheeft lijdt ook, maar anders: lij­den zon­der liefde is een hel. Jezus’ Hart wijst hier de weg. Uit de vere­ring van Zijn God­de­lijk Hart vloeien dan ook veel gena­den naar ons toe en wij leren ons lij­den te dragen. En deze vere­ring helpt ons bovendien om steeds meer aan de verlangens van Zijn Hart te be­ant­woor­den.

“Heer, maak mijn hart gelijk­vormig aan Uw Hart”.

Pater Ottavio De Bertolis, SJ, professor aan de Pau­se­lijke Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit geeft in dit boekje over­we­gingen om daar­mee de negen eerste vrij­da­gen te kunnen vieren, waaraan zo vele beloften verbon­den zijn. Ik ben dank­baar dat pater Marc Lindeijer dit boekje nu in het Neder­lands heeft ver­taald en ik wil het graag aan ie­der­een aanbevelen als een weg om dieper verbon­den te raken met de geheimen van Jezus’ Hart.

Terug