Arsacal
button
button
button
button


KJD Festival in open lucht met soms een spatje regen en veel zon

Wat deed John de Mol op de KJD?

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 juni 2014 - 287 woorden
overzicht over een deel van het terrein
overzicht over een deel van het terrein

Zater­dag 28 en zon­dag 29 juni, het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus wer­den in Nieuwkuijk de Katho­lie­ke jon­ge­ren­da­gen gehou­den, in de open lucht als festival op het terrein van de Mariapoli dat uits­te­kend geschikt is. Er viel soms wat regen, gelukkig viel de meeste regen 's nachts en over­dag was er veel zon. En dat maakt zo'n festival in de open lucht wel een heel aan­trek­ke­lijke formule. Op het terrein werd ook John de Mol ge­sig­na­leerd, die bezig was opnamen te maken voor een pro­gram­ma dat in het najaar wordt uitgezon­den.

Tegen 9.30 uur was ik aanwe­zig en kon nog net zien hoe de jon­ge­ren de slaap uit de ogen wreef na een korte nacht. Veel jon­ge­ren die elkaar had­den leren kennen tij­dens wereld­jon­ge­ren­da­gen en de ermee verbon­den trajecten, hebben elkaar hier weer ontmoet. Op zon­dag kwamen daar jon­gere jon­ge­ren bij, al bleef de opkomst wel iets onder die van vorige jaren, vermoed ik. Dat de KJD plaats­vin­den op een nieuwe plaats en op en andere dag moet mis­schien nog wat door­drin­gen. En som­mi­ge jon­ge­ren zaten nog met school of tenta­mens.

De zon­dag begon met de mooie Eucha­ris­tie­vie­ring die door de RKK werd uitgezon­den. Mgr. Mutsaerts, de jon­ge­ren­bis­schop was de hoofd­cele­brant en predi­kant en de groep Jacobs lad­der ver­zorgde de muziek. Ook ver­der die dag was er veel muziek, maar er was ook gelegen­heid om in een van de tenten in gesprek te gaan, naar ge­tui­ge­nissen te luis­te­ren, kennis te maken met allerlei reali­teiten binnen de Kerk, te biechten of voor het uit­ge­stelde Aller­hei­ligste stil (nou ja, wel met een flinke beat op de ach­ter­grond) te bid­den.

Bij elkaar een mooie en geslaagde dag; met veel dank aan de or­ga­ni­sa­toren onder aan­voe­ring van Marc Bollerman van Jong Katho­liek.

Terug