Arsacal
button
button
button
button


Voetbal Halleluja!

Tentoonstelling in Amsterdam Museum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 september 2014 - 212 woorden
Voetbal Halleluja!

Zaterag­och­tend 27 sep­tem­ber bezocht ik met Teun Jan Tabak van RKK Kruis­punt de ten­toon­stel­ling "Voetbal Halleluja" in het Am­ster­dam Museum. De laatste jaren zijn de geloofsui­tingen van spelers op het veld en daar­bui­ten sterk toe­ge­no­men. Dat is bij­voor­beeld bij de wereld­kampioen­schappen in Brazilië nog eens sterk opgevallen. Am­ster­dam Museum besloot er een ten­toon­stel­ling aan te wij­den en RKK Kruis­punt besteedde er in het zater­dag­mid­dag­pro­gramma van deze dag aan­dacht aan.

Het geloof van de spelers staat trouwens toch wel in de belang­stel­ling. Paus Fran­cis­cus ont­ving al ver­schil­lende malen teams van spelers en zei hun dat zij een be­lang­rijk rol­mo­del voor jon­ge­ren zijn. In ons eigen land verscheen het boek "God op de mid­denstip" waarin een veer­tiental spelers over hun geloof wor­den geinter­viewd. In dat boek staat ook vermeld dat som­mi­ge gelo­vi­ge spelers terug­hou­dend waren en niet wil­den mee­werken, mis­schien omdat er toch nog iets van een taboe op rust?

Er zijn ook overdrij­vingen waarin voetbal een soort pseudo-religie wordt: een stukje gras van een kampioens­veld ("het heilige gras") was te zien geconser­veerd in een glazen blok, supporters die zich met bis­schopsmijters had­den gesierd om de "goden­zonen" op het veld te eren. Daar heb ik niet veel mee. Maar dat neemt niet weg dat voetbal en geloof zelfs een heel mooie verbin­ding kunnen vormen...

Terug