Arsacal
button
button
button
button


Gemeenschap in geloof

Theologie studeren aan het Sint Bonifatiusinstituut

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 oktober 2014 - 205 woorden
in de eetzaal....
in de eetzaal....

Op zater­dag 25 ok­to­ber was ik op De Tilten­berg om colleges te geven aan het Sint Boni­fa­tius-instituut. Het was leuk om er weer veel beken­den te ont­moe­ten. Ook dit jaar zijn er weer heel wat mensen naar De Tilten­berg geko­men om aan dit instituut theo­lo­gie te stu­de­ren.

Maar het is veel meer dat een studie: het samen bid­den en Eucha­ris­tie vieren, de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, de maaltij­den en het contact met elkaar, de stille dagen van gebed en inkeer, het hoort er allemaal bij en dat maakt de studie daar tot zo'n mooie en rijke belevenis.

Wat me dit keer opviel is dat er steeds meer jonge mensen komen om deze studie te doen. En dat is na­tuur­lijk een goede ont­wik­ke­ling. Aan het sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut dat verbon­den is met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, kan men in ver­schil­lende vormen stu­de­ren, maar steeds in deel­tijd, voor­na­me­lijk op zater­da­gen: er is een minor-cursus, die begint met een twee­ja­rige basis­cur­sus die op zich al een mooie afslui­ting geeft. Wie de major-cursus doet (behalve een flink aantal zater­da­gen, omvat die studie ook een drietal blokken op enkele week­da­gen) kan een bac­ca­lau­reaat in de gods­dienst­we­ten­schap­pen halen en daarna ook een licentiaat. Dit studie­jaar zullen de eerste stu­den­ten de oplei­ding afsluiten met een licentiaats­exa­men.

Terug