Arsacal
button
button
button
button


Syrisch orthodoxe Patriarch bezoekt Amsterdam

Maandag 2 maart 11.45 uur gebedsdienst in Mozes en Aäronkerk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 februari 2015 - 244 woorden
Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II, Syrisch Orthodox Patriarch
Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II, Syrisch Orthodox Patriarch

De patriarch van de zwaar getroffen Syrisch Orthodoxe Kerk, Zijne Hei­lig­heid Ignatius Aphrem II, is de ko­men­de dagen op bezoek in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waar hij onder meer de Syrische-Orthodoxe ge­meen­schap in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de keizers­gracht zal bezoeken en - op maan­dag - de ge­meen­schap van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäron­kerk, waar om 11.45 uur een gemeen­schap­pe­lijk gebed plaats­vindt waarbij ie­der­een welkom is.

De bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk is een teken van broe­der­lijke ver­bon­den­heid en soli­da­ri­teit met een kerk die momenteel veel te lij­den heeft. Mar Gregorios Ibrahim, syrisch-orthodox me­tro­po­liet van de groten­deels vernie­tigde stad Aleppo, werd al bijna twee jaar gele­den ont­voerd en de ge­meen­schap van Sant’ Egidio bidt nog dage­lijks voor hem. Deze ont­voerde bis­schop heeft enkele jaren gele­den het semi­na­rie in De Tilten­berg bezocht en daar een lezing gehou­den. De Syrisch Orthodoxe kerk particpeert ieder jaar in de sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam en de pries­ter van de O.L. Vrouwe­kerk stu­deert aan De Tilten­berg. Er zijn dus vele en harte­lijke ban­den die ons met de Syrisch Orthodoxe kerk verbin­den en we gedenken deze chris­te­nen dan ook regel­ma­tig in ons gebed en de heilige Mis, vooral degenen onder hen die zo zwaar te lij­den hebben van het oorlogs­ge­weld.

Op dins­dag­avond wordt de Patriarch om 17.30 uur ont­van­gen in de Moeder Gods­kerk (O.L. Vrouwe­kerk) aan de Keizers­gracht 220 in Am­ster­dam, waarna om 18.00 uur een plech­tige Vespers in de kerk zal plaats­vin­den, waarbij ik aanwe­zig zal zijn.

Terug