Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe algemeen econoom bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2015 - 232 woorden
De heer Duijsens (l.) en de heer Van der Steen (r.)
De heer Duijsens (l.) en de heer Van der Steen (r.)

Met ingang van 1 april a.s. zal de heer Thom van der Steen in dienst tre­den van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam om na een korte inwerk­periode vanaf 1 mei te wor­den benoemd tot alge­meen econoom van het bisdom, zo heeft de dio­ce­sane bis­schop, mgr. dr. Jozef M. Punt, meege­deeld aan degenen die in de pas­to­raal zijn aan­ge­steld en aan de pa­ro­chie­besturen en de besturen van de Parochiële Caritas­in­stel­lingen.

De heer Van der Steen zal drs. Emile Duijsens opvolgen, die de pensioen­gerech­tigde leef­tijd heeft bereikt. De heer Duijsens zal zijn op­vol­ger de ko­men­de maand in­wer­ken en ook daarna nog beschik­baar zijn voor advies en overleg. Op 26 juni zal ver­vol­gens afscheid plaats­vin­den.
De heer Van der Steen was tot nu toe als fi­nan­cieel directeur werk­zaam bij Brinks Neder­land . Hij is gehuwd en vader van twee kin­de­ren en afkoms­tig uit Am­ster­dam.

De keuze van de nieuwe econoom heeft plaats­gevon­den door middel van een selectie­pro­ce­dure die werd geleid door GITP. Het ka­the­draal kapit­tel (consultoren­college) en de Raad voor Eco­no­mische Aange­legen­heden hebben posi­tief geadviseerd.

Van harte wensen we de nieuwe econoom Gods zegen toe en alle goeds voor zijn nieuwe werk­zaam­heden in dienst van de kerk, onder dank­zeg­ging aan de heer Duijsens die zo'n twin­tig jaar deze veeleisende functie heeft vervuld.

Terug