Arsacal
button
button
button


Het kruis centraal in viering gemeenschap Neocatechumenale Weg

In Missio Ad Gentes, Almere

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 maart 2015
Liturgische ruimte in Missie van Almere
Liturgische ruimte in Missie van Almere

De tweede gemeen­schap van de “Missio ad Gentes”, die enkele jaren gele­den vanuit de Neo­cate­chu­me­nale Weg in Almere-Poort is gestart, heeft deze dagen een belang­rijke ‘passage’ gedaan. Het gaat om een stap die deel uit maakt van een cate­che­tische geloofs­weg door middel van een nieuw catechu­menaat om de genade van het doospel mee te gaan beleven.

Dit keer stond onder meer de bete­ke­nis van het kruis van Christus en de bele­ving van het kruis in ons eigen leven centraal, wat na­tuur­lijk heel toepas­se­lijk was bij het begin van de Lijdens­tijd op deze vijfde zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd.

Voor bijna alle leden van de ge­meen­schap ging het om een diepere bele­ving van de genade van het doospel dat zij al ont­van­gen had­den, maar voor twee mannen maakt het deel uit van een eerste catechumenaat, omdat zij zich voor­be­reid­den op het doopsel.

Bij deze gelegen­heid was ik aanwe­zig om de woord­vie­ring te doen bij gelegen­heid van deze passage en de heilige Eucha­ris­tie te vieren.Tijdens de woord­vie­ring heb ik het onder meer gehad over de ver­wach­tingen die wij van God hebben (vaak: dat Hij ons allerlei cadeautjes geeft) en over wat Hij ons aangeeft: dat we een kruis op moeten nemen.

Tijdens de vie­ring van de Eucha­ris­tie heb ik gepreekt over het evan­ge­lie van deze zon­dag: de Grieken die naar Jezus kwamen om met Hem te spreken waren gelo­vi­ge mensen. Zij kwamen immers ter aanbid­ding naar Jeruzalem. Toch gaat Jezus niet op hun verzoek in, omdat dit verzoek nog ‘door het lij­den moet gaan’: Jezus spreekt over de graan­kor­rel die sterven moet, over het dienen van jezus door Hem na te volgen, over het ‘uur’ dat Hij nu moet ondergaan. Maar daarna zal Hij allen tot zich trekken.

Het is iets wat wij­zelf ervaren: veel van wat wij denken en doen moet eerst de loute­ring van het lij­den ondergaan, anders is het te veel onze glorie, onze pres­ta­tie, onze ver­heer­lij­kingen en te weinig dienst. Wij willen graag alles controleren, alles beheersen, goed, groot, be­lang­rijk, rijk en mach­tig zijn. Ook de leer­lin­gen moesten na de ver­heer­lij­king op de berg Tabor gezien te hebben, eerst nog zwijgen, tot zij het lij­den van de Heer had­den mee­ge­maakt. De preek ging op dit thema nader in maar was dit keer niet uitge­schre­ven.

Terug