Arsacal
button
button
button
button


kardinalen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 februari 2012 - 147 woorden
kardinalen

In het woord kar­di­naal zit het Latijnse "cardo" wat scharnier of deurpin betekent en wat ver­wijst naar de "scharnier­func­tie"die de kar­di­na­len vervullen. Oor­spron­ke­lijk waren zij de be­lang­rijk­ste pries­ters en diakens van Rome en de buurt­bis­schoppen, die onder acclamatie van het volk de nieuwe paus kozen. Nog steeds wordt die ge­schie­de­nis in ere gehou­den doordat de kar­di­na­len wor­den ver­deeld in drie cate­go­riën: kar­di­naal-bis­schop­pen, kar­di­naal-pries­ters en kar­di­naal-diakens (hoewel ze in principe allemaal bis­schop zijn), en doordat aan iedere kar­di­naal-pries­ter en kar­di­naal-diaken een kerk in Rome als titel­kerk wordt toe­ver­trouwd. Kar­di­naal Eijk is - zoals alle kar­di­na­len die ook bis­schop van een bisdom zijn - kar­di­naal-pries­ter en hij heeft de St. Callixtus­kerk in het stads­deel Trastevere als titel­kerk gekregen.

De foto laat de kar­di­na­len in de Sint Pieter zien op het moment dat de nieuwe kar­di­na­len de vre­des­wens geven aan de andere leden van het kar­di­na­len­col­lege.

Terug