Arsacal
button
button
button
button


Ethiopische martelaren door de Ethiopisch-Orthodoxe kerk herdacht

Gruweldaad in Libië

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015 - 612 woorden
Tijdens de herdenking in de Ethipisch-Orthodoxe kerk
Tijdens de herdenking in de Ethipisch-Orthodoxe kerk

De Ethiopisch Orthodoxe Kerk heeft zater­dag­mid­dag 25 april in haar kerk in Am­stel­veen de chris­te­nen her­dacht die van­wege hun geloof afgelopen zon­dag door IS op bees­tach­tige wijze in Libië zijn vermoord.

Tijdens de plech­tig­heid rond een sym­bo­li­sche lijk­baar die ruim drie uur duurde stroomde de kerk vol met gelo­vi­gen die hun landgenoten kwamen gedenken. Ook ver­te­gen­woor­digers van de Syrisch Orthodoxe kerk kwamen aan het woord evenals ikzelf uit naam van de Rooms katho­lie­ke Kerk en het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

In het toe­spraakje heb ik mijn medeleven uitgedrukt met de Ethiopische chris­te­nen om het gruwe­lijke wat in Libië was gebeurd. Ik heb herinnerd aan de vele moor­den op chris­te­nen: de Koptische chris­te­nen die onlangs in Libië als marte­laar stierven, de vele Armeense en Syrische chris­te­nen die hun leven moesten geven, de beide Syrisch-Orthodoxe bis­schop­pen die nog steeds ont­voerd zijn en na­tuur­lijk heb ik ook nog even stil gestaan bij de Armeense volkerenmoord waar­van op 24 april de 100e gedenk­dag werd gehou­den.

In onze tijd sterven vele chris­te­nen als marte­laar. We had­den niet kunnen denken dat wat in het eerste mil­len­nium van de christen­heid zich heeft afgespeeld onder meer in Noord-Afrika zich zo zou herhalen. Het gaat om on­schul­dige mensen, zij hebben niemand kwaad gedaan, zij sterven louter en alleen omdat zij christen zijn. Zij had­den zich tot de Islam kunnen bekeren en hun leven kunnen red­den. Maar zij bleven trouw en wil­den Christus niet verloochenen. Hoe wreed en onbe­grij­pe­lijk ook, toch was hun dood niet zon­der zin of bete­ke­nis. Paus Fran­cis­cus heeft hen mar­te­la­ren genoemd. De oude kerk­va­ders zei­den al dat het bloed van de mar­te­la­ren het zaad voor nieuwe chris­te­nen zou zijn. Ook wij bid­den dat hun dood veel vrucht mag dragen. Zij waren verenigd met het lij­den van Christus.En laten we bid­den dat gedachten van haat en wraak uit de hoof­den en de harten van allen mogen ver­dwij­nen.

Aan het eind van mijn woordje heb ik een kort Latijns gebed gezongen op de gewone oratie-toon:

Deus, qui nobis in itinere vitae semper ades, da pacem et concordiam omnibus populis et fac ut horum martyrum vitae sacrificium multos afferat fidei, spei et caritatis fructus spirituales. Per Christum Dominum Nostrum. Amen

(Heer, die altijd bij ons bent op onze levensweg, geef vrede en een­dracht aan alle volkeren en geeft dat het le­vens­of­fer van deze mar­te­la­ren vele gees­te­lij­ke vruchten van geloof, hoop en liefde mag voort­bren­gen, door Christus onze Heer. Amen)

Over de gruwe­lijke daad van afgelopen zon­dag vond ik op de web­si­te van Kerk in Nood het volgende berichtje:

Ex­tre­mis­ten in het noor­den van Libië die zich rekenen tot de terreur­be­we­ging Islami­tische Staat (IS), hebben zon­dag circa der­tig mannen vermoord die ze Ethiopische chris­te­nen noemen. Een video die is verspreid op in­ter­net duurt bijna een half uur en toont de onthoof­ding van zeker twaalf mannen op een strand en de executie van zes­tien anderen met vuur­wa­pens in een woes­tijn­ge­bied. De ter­ro­ris­ten noemen hun slacht­of­fers ''leden van de Ethiopische kerk van de vijand''. Onder de slacht­of­fers zijn moge­lijk ook mensen uit Eritrea.

Volgens de jihadisten wor­den moslims uit naam van het chris­ten­dom gedood. In de video krijgen chris­te­nen te horen dat ze nergens veilig zullen zijn, tenzij ze zich bekeren tot de islam of geld betalen aan moslims. IS doodde eer­der chris­te­nen in Libië. Begin dit jaar verscheen een video, waarin te zien is hoe 21 Egyptenaren wor­den ont­hoofd op een strand.

Ethiopië behoort tot de oudste chris­te­lijke naties ter wereld. Het chris­ten­dom nestelde zich er in de eerste eeuw. Naar schat­ting 43,5 procent van de 90 miljoen Ethiopiërs is lid van de oude Ethiopisch Orthodoxe Kerk. Circa 20 procent behoort tot andere chris­te­lijke ge­meen­schappen. Meer dan 34 procent is islami­tisch (bron: ANP).

Terug