Arsacal
button
button
button
button


Bedank-Barbecue voor medewerkers bisdombedevaart

Laatste tuinfeest bij Haarlems bisschopshuis?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2015 - 358 woorden
Voor de BBQ was een tent opgezet
Voor de BBQ was een tent opgezet

Op vrij­dag­avond 22 mei werd in de tuin van het Haar­lemse bis­schops­huis een feeste­lijke barbeque gehou­den om allen te bedanken die zich hebben ingezet voor het wel­slagen van de bisdom­bede­vaart met 800 mensen naar Rome. Tevens werd die avond door eind­re­dac­teur Christel Kerssens-Van der Pijl een speciale uitgave van het bisdom­magazine Samen Kerk gepresen­teerd, vol foto’s en artikelen, herinne­ringen aan die prach­tige dagen in Rome.

Vele mensen hebben zich ingezet: Mirjam Spruit-Borst heeft de bede­vaarts­reis gecoördi­neerd. Dea Broersen, pastoor Eric van Teijlingen en kanselier diaken Eric Fennis deden de centrale organi­sa­tie. De VNB reis­organi­sa­tie zorgde dat het gehele reis­gebeuren goed verliep. Er was een prach­tig tiener­pro­gram­ma, een jon­ge­ren­pro­gram­ma en een kin­der- en gezins­pro­gram­ma. Het ka­the­drale koor vroeg na­tuur­lijk ook om be­ge­lei­ding en hun optre­dens om voor­berei­ding. In de pa­ro­chies waren ambas­sa­deurs actief die de reis hebben gepromoot, tij­dens de reis was er medische ver­zor­ging mee, er waren reis­lei­ders, groeps­lei­ders en pas­to­rale bege­lei­ders, weer anderen waren verant­woor­de­lijk voor pers en com­mu­ni­ca­tie. Het is te veel om op te noemen, dus ik hoop dat niemand bele­digd zal zijn omdat ik hem of haar vergeten ben. De verbon­den­heid en goede samen­wer­king van zeer velen maakte de bede­vaart tot een prach­tig gebeuren.

De bisschop toont de groepsfoto in posterformaat
De bis­schop toont de groeps­foto in posterformaat

Tijdens de avond wer­den deze mede­wer­kers bedankt en kregen de bis­schop­pen een eerste exemplaar van de in Rome gemaakte groeps­foto uit­gereikt (zie foto).

Volgende week wordt nog een reünie gehou­den voor alle deel­ne­mers. Die zal plaats­vin­den in Heiloo.

Som­mi­ge aanwe­zigen vroegen zich af: was dit nu het laatste tuin­feest bij het bis­schops­huis? Inder­daad wordt het bis­schops­huis verkocht en zullen de bis­schop­pen en de dio­ce­sane curie daarna ver­hui­zen. Maar wanneer dat precies zal zijn... dat blijft nog even afwachten. Mis­schien is er toch nog wel tijd voor een extra tuin­feest. Deze avond was in ieder geval heel geslaagd.

Terug