Arsacal
button
button
button
button


Priester Ab van der Hoek begraven

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juli 2015 - 186 woorden
Albert van der Hoek+
Albert van der Hoek+

Op maan­dag 6 juli heb ik de pries­ter Albert (Ab) van der Hoek begraven op begraaf­plaats Wester­veld in het graf van zijn ouders. Hij was een pries­ter met een bij­zon­dere ge­schie­de­nis en dat kwam bij zijn begrafenis tot uiting.

Zowel de emeritus aarts­bis­schop van de oud-katho­lie­ke kerk als de hui­dige bis­schop van Haar­lem van dit kerk­ge­noot­schap evenals de emeritus deken van het oud-katho­liek metropoli­taan kapit­tel waren aanwe­zig bij de teraardebe­stel­ling, samen met buren en mensen die bij­zon­der voor Ab van der Hoek hebben gezorgd. Albert van der Hoek was name­lijk oud-katho­liek pries­ter geweest tot hij 31 ok­to­ber 1997 over­ging naar de Rooms Katho­lie­ke kerk en door de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem mgr. Bomers in de huis­ka­pel van het bis­schops­huis in de R.K.-kerk werd opgeno­men. In die­zelfde kapel heb ik deze ochtend de Requiem-mis voor hem gece­le­breerd.

Omdat de over­le­de­ne een speciale zorg had voor de oplei­ding van nieuwe pries­ters, kwam ik als rector van De Tilten­berg met hem in contact. Verder leefde hij terug getrokken maar in goed contact met de mensen om hem heen. Hij overleed op 30 juni j.l..

Moge hij nu rusten in vrede!

Terug