Arsacal
button
button
button
button


Jongeren in beeld in bisdom Haarlem-Amsterdam

Jongerenplatform sluit werkjaar af...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 juli 2015 - 279 woorden
Het Jospehhuis in verbouwing (1) en Jongerenplatform aan het diner! (2)
Het Jospehhuis in verbouwing (1) en Jongerenplatform aan het diner! (2)

Dins­dag­avond sloot het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het afge­lopen werk­jaar af met een gezellig etentje. Daarbij werd terug­geblikt maar vooral met enthou­siasme vooruit gekeken naar de ko­men­de Wereld­jon­ge­ren­dagen. En er werd een bezoek gebracht aan het jon­ge­ren­huis dat bin­nen­kort gaat openen...

Van Inge, één van de platform-leden moesten we afscheid nemen. Zij heeft momenteel te veel andere taken, maar blijft wel actief bij Sant’ Egidio. Gelukkig komen er drie nieuwe platformle­den voor terug. Dat is wel be­lang­rijk ook want er moeten de nodige ac­ti­vi­teiten wor­den ont­wik­keld om de WereldJon­ge­renDagen (WJD) onder de aan­dacht te brengen die volgend jaar zomer in Krakau wor­den gehou­den en om deelname van zoveel moge­lijk jon­ge­ren ook fi­nan­cieel moge­lijk te maken. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft een mooi voor­pro­gramma in Praag, ook een stad die je niet wilt missen!

Na­tuur­lijk werd er ook even teruggekeken op de geslaagde Rome­bede­vaart, waar veel jon­ge­ren aan hebben mee­ge­daan. We hopen dat zij de smaak te pakken hebben gekregen en dus ook de stap naar Krakau zetten om daar de paus en jon­ge­ren uit de hele wereld te ont­moe­ten.

Aan het einde van het etentje hebben we het St. Josephhuis bezocht aan de Jans­straat in Haar­lem. Deze prach­tige voor­ma­lige pastorie wordt momenteel ver­bouwd om er een katho­lie­ke ge­meen­schap van stu­de­rende jon­ge­ren in te ves­tigen. De bedoeling is dat dit in ok­to­ber van start gaat. Het is geen won­der dat de kamers al zijn volge­boekt, want het huis wordt erg mooi en het lijkt me gewel­dig om als jon­gere samen met andere jon­ge­ren je leven en je geloof te kunnen delen.

Terug