Arsacal
button
button
button
button


Vaticaanse grapjes...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 juli 2015 - 366 woorden
Borstbeeld van Pius IX en gedenktafel van diens vlucht naar Gaeta
Borstbeeld van Pius IX en gedenktafel van diens vlucht naar Gaeta

Het is bekend dat de Haar­lemse bis­schop Huibers ervan hield om namen bij benoe­mingen te combineren. Zo kreeg Pastoor Zwart vast en zeker kape­laan De Wit als assis­tent toegewezen. Ook in het Vati­caan hou­den ze van deze grapjes.

Zo kreeg de bekende theoloog Henri de Lubac toen hij kar­di­naal werd als titel­kerk de Santa Maria in Domnica toegewezen, die eer­der de titel­kerk was geweest van de vroe­gere se­cre­ta­ris van het heilig Officie kar­di­naal Alfredo Ottaviani, die er mede de oor­zaak van schijnt geweest te zijn dat hij van­wege de publi­ca­tie van zijn boek ‘Surnaturel’ een doceer­ver­bod had opgelegd gekregen. Tijdens het tweede Vati­caans concilie speelde De Lubac als consultor een be­lang­rijke rol.

Ook een andere deel­ne­mer aan het concilie kreeg met zo'n Vati­caans grapje te maken. Luigi Maria Carli was tij­dens het concilie de bis­schop van Segni en was een van de prominentste leden van de zo­ge­naamde Coetus Inter­na­tio­nalis Patrum, een groep bis­schop­pen waar onder meer ook kar­di­naal Alfredo Ottaviani en Aarts­bis­schop Marcel Lefèbvre deel van uitmaakten. Als ver­te­gen­woor­diger van deze Coetus sprak bis­schop Carli zich uit tegen het begrip gods­dienst­vrij­heid en het concilie-do­cu­ment over dit thema (de Ver­kla­ring Dignitatis Humanae) met de opmer­king dat de Ver­kla­ring aan de traditie voorbij­ging en moei­lijk te verzoenen was met het pau­se­lijk leer­ge­zag tot dan toe. Daar­mee doelde mgr. Carli met name op teksten van paus Pius IX, vooral de Syllabus Errorum en de En­cy­cliek Quanta Cura (1864) waar­mee deze paus de moderne dwalingen ver­oor­deelde, waar­on­der de stelling dat er een recht op gods­dienst­vrij­heid bestaat.

Mede als gevolg van de woor­den van mgr. Carli begint de concilie­ver­kla­ring nu met aan te geven dat de tekst niet tegen het eer­der leer­ge­zag inging. De Ver­kla­ring bedoelt name­lijk niet te zeggen dat het niet uitmaakt welke gods­dienst je kiest, alleen mag de Staat daarin geen dwingeland zijn. Het gaat om een vrij­heid als bur­ger­recht niet om morele vrij­heid.

Paus Pius IX moest in 1848 uit Rome wegvluchten van­wege alle liberale woelingen en kwam terecht in Gaeta, waar hij buiten de pau­se­lijke Staat bescher­ming genoot. De paus moest er bijna een jaar blijven.

Het was dus zeker niet ‘zomaar’ dat bis­schop Carli in 1973 tot aarts­bis­schop van Gaeta werd benoemd...

Terug