Arsacal
button
button
button
button


Verklaring Nederlandse bisschoppen over de zorg voor de vluchtelingen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 september 2015 - 453 woorden
Een jongetje in Aleppo (Syrië)
Een jongetje in Aleppo (Syrië)

Op dins­dag 8 sep­tem­ber waren de Neder­landse bis­schop­pen in Utrecht voor de eerste keer na het zomerreces bijeen voor hun maan­de­lijkse ver­ga­de­ring, waar onder meer uit­ge­breid werd ge­spro­ken over het vluch­te­lingen­vraag­stuk. Na afloop van de ver­ga­de­ring werd de volgende ver­kla­ring uitge­ge­ven, die op de web­si­te van rkkerk is ge­pu­bli­ceerd. De tussenkopjes zijn toe­ge­voegd.

Ver­kla­ring van de Neder­landse bis­schop­pen

Oproep van de paus

Paus Fran­cis­cus heeft zon­dag 6 sep­tem­ber een oproep gedaan aan katho­lie­ke pa­ro­chies en kloosters om onderdak te bie­den aan vluch­te­lingen. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft vandaag, 8 sep­tem­ber, over deze oproep ver­ga­derd en zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’

In de ver­schil­lende bis­dom­men wordt al lan­ger nage­dacht over de pro­ble­ma­tiek rondom vluch­te­lingen en hoe de R.-K. Kerk hierin kan helpen. De bis­schop­pen zijn blij dat de paus deze pro­ble­ma­tiek nogmaals na­druk­ke­lijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bis­dom­men contact met regionale organi­sa­ties en lokale over­he­den om te kijken wat er concreet gedaan kan wor­den en hoe dit kan aan­slui­ten op al bestaande ini­tia­tie­ven.

Vrij­wil­li­gers­werk voor vluch­te­lingen

De bis­schop­pen roepen de gelo­vi­gen op om met paus Fran­cis­cus hun hart open te zetten voor de vluch­te­lingen die naar ons land komen. ‘We sti­mu­leren gelo­vi­gen om zich te mel­den voor vrij­wil­li­gers­werk bij bij­voor­beeld asiel­zoe­kers­cen­tra, waar onder de vluch­te­lingen vaak behoefte is aan een Neder­landse buddy, die kan helpen de weg te vin­den bij Neder­landse instanties. Zo kan het voor bij­voor­beeld chris­te­lijke vluch­te­lingen van grote waarde zijn om met een geloofs­ge­noot uit Neder­land op te trekken.’

Gast­vrij­heid

Gast­vrij­heid kan ver­der op vele manieren wor­den getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maal­tijd of een ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teit. Goederen geven kan ook, maar de bis­schop­pen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van pro­fes­sio­nele organi­sa­ties met betrek­king tot wat er nodig is.

Collecte

De ge­za­men­lijke bis­schop­pen roepen voor zon­dag 20 sep­tem­ber, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeur­col­lec­te in de pa­ro­chies waar­van de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluch­te­lingen in Neder­land en in het land van her­komst. De bis­schop­pen vragen gelo­vi­gen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Neder­landse hulp­orga­ni­sa­ties die zich inzetten voor vluch­te­lingen. Ook voor de lan­gere termijn zoekt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie naar moge­lijk­he­den om katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­ties op dit vlak te onder­steunen.

In gesprek

Daar­naast wil de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op korte termijn in gesprek met de lan­de­lijke pro­fes­sio­nele organi­sa­ties die de opvang van vluch­te­lingen in ons land regelen. ‘Op deze manier willen we in kaart brengen wat er precies nodig is om een gezin of meer­dere vluch­te­lingen in een geloofs­ge­meen­schap op te kunnen vangen.’

Voor­be­rei­ding do­cu­ment

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie werkt aan een uit­ge­breide ver­kla­ring over de diverse aspecten van het vluch­te­lingen­vraag­stuk en vraagt om gebed voor alle vluch­te­lingen.

Terug