Arsacal
button
button
button


Biografie Mgr. Dr. Jan Hendriks

Biografie Mgr. Dr. Jan Hendriks
(foto: KN / Jan Peeters)

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks wordt geboren te Leidschendam op 17 november 1954 in een katholieke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen. Zijn vader (+ 2013) is tuinder en veiling­bestuurder. Hij volgt het klein-seminarie (later: diocesaan college) Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­examen gymnasium α doet. Daarna studeert hij aan Katholieke Theologische Hoge­school te Amsterdam, waar hij de propedeuse doet, en aan het Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn priesterlijke vorming voltooit. Aansluitend doet hij zijn pastorale jaar in de St. Petrus­parochie te Leiden.

Priester­wijding

Op 24 maart 1979 wordt hij daar door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 september 1979 in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Gedurende twee jaar is hij daarna werkzaam als kapelaan in de H. Familie­parochie te ‘s Gravenhage (H. Familie).

Rome

Van 1981-1986 vervolgt hij zijn studies aan de Pauselijke Gregoriaanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG]) waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalt, in 1984 het Diploma in jurisprudentie verkrijgt en in 1986 summa cum laude promoveert tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalt hij aan deze Uni­ver­si­teit summa cum laude het diploma van de “Hogere school voor Latijnse letteren”.

Docent

Sinds 1983 is hij docent aan verschillende priester­oplei­dingen: van 1983-2008 aan het Groot­semi­narie Rolduc en van 1987-2002 aan het Sint-Jans­cen­trum te ’s Her­to­gen­bosch. Van 1990-1993 is hij bovendien visiting professor aan het MEDO-instituut (Mater Ecclesiae Domesticae) te Kerkrade en van 2001-2011 docent aan de Fontys hoge­school, eerst te Amsterdam, later te Utrecht. Aan deze instituten doceert hij canoniek recht, cursussen over katholiek onderwijs, het tweede Vaticaans concilie en kerkelijke documenten.

Van 1987-1997 is hij tevens pastoor van de Sint Barnabas­parochie te Haastrecht (bisdom Rotterdam). Daarna krijgt hij de leiding van de priester­oplei­ding in het bisdom Haarlem. Van 2005-2008 is hij daarnaast Admini­strator van de St. Urbanus parochie te Duivendrecht. Daarna was hij assistent in verschillende parochies.

Tiltenberg

In 1997 wordt hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het RK Bisdom van Haarlem-Amsterdam (De Tiltenberg) te Vogelenzang. Tevens is hij directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut dat in De Tiltenberg is gevestigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen. Aan beide instituten is hij als docent verbonden.

Sinds 2001 is hij lid van het Kathedraal Kapittel en het consultorencollege van het bisdom Haarlem-Amsterdam en sinds 2002 gekozen lid van de priesterraad. In 2003 wordt hij tot Consultor van de Con­gre­ga­tie van de Clerus (Romeinse Curie) te Rome benoemd. In 2005 benoemt paus Benedictus XVI hem tot “monseigneur” (kapelaan van zijne heiligheid de paus).

Rechtbank en visitatie

Naast deze taken is hij van 1994-1998 rechter aan de kerkelijke rechtbank van Roermond, van 1996 tot 2012 voorzitter van het diocesaan bureau voor geschillen van het bisdom Rotterdam en van 2001 tot heden (herbenoeming tot 2019) rechter aan het officialaat van het bisdom Haarlem (eerste en tweede instantie). Ook is hij redactielid van het tijd­schrift Recht, Religie en Samenleving (uitgeverij Larcier, Brussel). In 2017 werd hij door paus Franciscus benoemt tot lid (rechter) van de hoogste kerkelijke rechtbank in Rome, de Apos­to­lische Signatuur. In 2018 werd hij door de Con­gre­ga­tie voor de religieuzen in Rome tot Apos­to­lisch visitator van het monasterium in Halle (België) en in 2019 tot Apos­to­lisch visitator van de broeders van liefde in België benoemd.

Publicaties

Hij publiceert een negentiental boeken en meer dan honderd artikelen vooral op gebied van spiri­tua­li­teit, canoniek recht en het tweede Vaticaans concilie. Zijn laatste boeken waren: “Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de Moeder van de Verlosser” (Van Gorcum, Assen, 2008) en de beide delen “Het celibaat van de priester” (2008) en “Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium” (2010), die in de reeks Tiltenbergstudies van het seminarie verschenen. In 2011 verschijnt van zijn hand: “Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk” (Colomba, Oegstgeest, 2011).

Benoeming tot hulp­bis­schop

Op 25 oktober 2011 wordt bekend gemaakt dat Paus Benedictus XVI hem heeft benoemd tot hulp­bis­schop (auxiliaris) van het bisdom Haarlem-Amsterdam en tot titulair bisschop van Arsacal in Numidië (een oud, maar nu verdwenen bisdom in het huidige Algerije). Als hulp­bis­schop is hij door mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam tot vicaris-generaal benoemd met ingang van 1 januari 2012.

Benoeming tot bisschop-coadjutor

Op 22 december 2018 is in Rome bekendgemaakt dat Paus Franciscus hem heeft benoemd tot bisschop-coadjutor. Door de benoeming tot bisschop-coadjutor heeft de paus hem recht van opvolging verleend.

Wapenspreuk

Als wapenspreuk heeft hij de woorden gekozen die Maria bij de bruiloft van Kana tot de bedienden sprak, wijzend op haar Zoon: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” (“Quodcumque dixerit vobis, facite”, Jo 2,5).