Arsacal
button
button
button
button


Maria

Inleiding tot de Katholieke leer over de moeder van de Verlosser

Maria

Dr. J.W.M. Hendriks

Maria, de nederige dienst­maagd uit Nazaret, is door Gods uit­ver­kie­zing en haar ‘fiat’ de moe­der van de Ver­los­ser gewor­den en daar­mee de moe­der van de Kerk. Op het kruis heeft Jezus dat moe­der­schap van de Kerk beves­tigd, toen Hij de geliefde leer­ling aan haar toe­ver­trouwde: ‘Zie daar, uw zoon’, en de leer­ling vroeg haar met liefde en respect te omringen: ‘Zie daar, uw moe­der’ (Jo. 19, 26). Sindsdien wordt Maria met een bij­zon­dere vere­ring door de Kerk begroet en zijn de woor­den van Maria’s lofzang steeds weer wáár gebleken: ‘Alle geslachten zullen mij zalig prijzen’ (Lc. 1, 48).

De hui­dige tijd wordt ge­ken­merkt door een grote aan­dacht voor Maria, zodat men wel van het ‘Mariale tijdperk’ spreekt. Regel­ma­tig wordt mel­ding gemaakt van ver­schij­ningen, bood­schappen en visioenen. Bede­vaart­plaatsen - waar­van ver­schil­lende door de Kerk zijn erkend en een plaats hebben gekregen in haar li­tur­gie - trekken vele gelo­vi­gen.

In dit klimaat moet eens te meer waarde wor­den gehecht aan de studie van de leer over Maria, aan een even­wich­tige en min of meer ‘complete’ Mario­lo­gie, die uitgaat van de heilige Schrift, het dogma, de leer van het Tweede Vati­caans concilie, de kerk­va­ders en de mening van de theologen, vooral de heiligen en kerk­le­ra­ren onder hen.

Dit boek wil daarom een derge­lijke inlei­ding geven tot het theo­lo­gisch denken over de moe­der Gods Maria. En daar­mee allen onder­steunen die op welke wijze dan ook ge­roe­pen zijn om andere gelo­vi­gen de weg te wijzen ‘naar Jezus door Maria’.