Arsacal
button
button
button
button


Waar je hart vol van is
Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar A
gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2021
Het boek met over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar C) is ver­sche­nen en voor € 19,95 te verkijgen bij uit­ge­ve­rij Adveniat. Vrij­dag 12 no­vem­ber was Leo Fijen, directeur van de uit­ge­ve­rij, in Haar­lem om me het eerste exemplaar uit te reiken.


Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
gepubliceerd: maandag, 20 september 2021
Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft een serie boeken uitge­ge­ven waar ik een bijdrage voor heb ge­schre­ven. De eerste van de serie is ‘Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren’.


Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021
Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft een serie boeken uitge­ge­ven waar ik een bijdrage voor heb ge­schre­ven. De eerste van de serie is ‘Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren’.


Getuigen van het Licht
Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar B
gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020
Na de publi­ca­tie van het boek ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ kon een ver­volg na­tuur­lijk niet uit­blij­ven. Daarom is nu een boek met over­we­gingen bij de zon­da­gen van li­tur­gisch jaar B uit­ge­ko­men bij Uit­ge­ve­rij Adveniat met als titel: ‘Getuigen van het Licht’.


Van Allerheiligen tot Kerstmis
gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020
Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft een serie boeken uitge­ge­ven waar ik een bijdrage voor heb ge­schre­ven. De eerste van de serie is ‘Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis’.


Bidden in tijden van beproeving
gepubliceerd: vrijdag, 1 mei 2020
Aan het begin van de Corona-pandemie is bij Adveniat een boekje ver­sche­nen waar ik een bijdrage voor heb ge­schre­ven. Het boekje heet ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’.


Doe maar wat Hij u zeggen zal
Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar A
gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (jaar A)’. Het boek is uitge­ge­ven door Adveniat en in de boek­han­del te ver­krij­gen. Het boek bevat over­we­gingen bij de the­ma­tiek van de zon­dag. Het zijn niet zozeer exege­tische toelich­tingen, alswel teksten die het ver­band willen leggen tussen de thema’s van hoofd­za­ke­lijk het evan­ge­lie en alge­meen men­se­lijke en actuele thema’s.


Maria
Inleiding tot de Katholieke leer over de moeder van de Verlosser
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Maria, de nederige dienst­maagd uit Nazaret, is door Gods uit­ver­kie­zing en haar ‘fiat’ de moe­der van de Ver­los­ser gewor­den en daar­mee de moe­der van de Kerk. Op het kruis heeft Jezus dat moe­der­schap van de Kerk beves­tigd, toen Hij de geliefde leer­ling aan haar toe­ver­trouwde: ‘Zie daar, uw zoon’, en de leer­ling vroeg haar met liefde en respect te omringen: ‘Zie daar, uw moe­der’ (Jo. 19, 26). Sindsdien wordt Maria met een bij­zon­dere vere­ring door de Kerk begroet en zijn de woor­den van Maria’s lofzang steeds weer wáár gebleken: ‘Alle geslachten zullen mij zalig prijzen’ (Lc. 1, 48).


Kerkelijke documenten
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Mgr. Dr. J. Hendriks, Ker­ke­lijke do­cu­menten. Inlei­ding en repertorium, Vo­ge­len­zang, 2009, 305 p, 2e druk, 2010, 328 p.


Vaticanum II en verder...
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
De leer van het Concilie en de ont­wik­ke­ling in de tijd erna.


Kerkelijk recht
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Dit hand­boek bespreekt de bepa­lin­gen van het canoniek recht die voor de pas­to­rale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies werk­zaam zijn of op een andere manier met ker­ke­lijk recht te maken hebben een over­zicht van de voor­naam­ste rege­lingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdruk­king zijn van het geloof van de Kerk.


Volk van God
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Paus, bis­schop, kar­di­na­len, bis­schop­pen­col­lege, synodes, kapit­tels, pastoors, kerk­besturen, reli­gi­euze in­sti­tu­ten, vereni­gingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambts­dra­gers en in­stel­lingen van de katho­lie­ke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bis­schop benoemd?


Huwelijksrecht
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Voor allen die in het pas­to­raal werk­zaam zijn en voor hen die met het ker­ke­lijk huwe­lijks­recht te maken hebben of er in zijn geïn­te­res­seerd.


Het huwelijksproces
Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
In­for­ma­tie volgt.


Voor een missionaire kerk
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
B. Putter & J. Vijgen (red.), Voor een missio­naire Kerk. Verzamelde opstellen bij gelegen­heid van het 12½-jarig bestaan van het Groot­semi­na­rie, Vo­ge­len­zang, 2010, 169 p.


Het celibaat van de priester
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
‘Het ware fun­dament van het celi­baat kan alleen besloten liggen in de uitdruk­king: Dominus pars - Gij zijt mijn land, mijn erf­deel. Het kan alleen maar theocentrisch zijn. Het mag niet betekenen dat men verstoken blijft van de liefde, maar moet betekenen dat men zich laat mee­ne­men door de harts­tocht van God, en dat men ver­vol­gens, dankzij een inni­gere band met Hem, leert om ook de mensen te dienen’. (Paus Bene­dic­tus XVI, 22 de­cem­ber 2006).


Laat je verzoenen
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Je moet ver­ge­ven en je verzoenen. Maar dat klinkt wel erg ge­mak­ke­lijk. Zo een­vou­dig ligt dat niet. En het is ge­mak­ke­lijk gezegd dan gedaan. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.