Arsacal
button
button
button


Doe maar wat Hij u zeggen zal
Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar A
gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal. Over­we­gingen bij de zondagen van het liturgisch jaar (jaar A)’. Het boek is uitgegeven door Adveniat en in de boekhandel te verkrijgen. Het boek bevat over­we­gingen bij de thematiek van de zondag. Het zijn niet zozeer exegetische toelichtingen, alswel teksten die het verband willen leggen tussen de thema’s van hoofd­za­ke­lijk het evangelie en algemeen menselijke en actuele thema’s.


Maria
Inleiding tot de Katholieke leer over de moeder van de Verlosser
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Maria, de nederige dienstmaagd uit Nazaret, is door Gods uitverkiezing en haar ‘fiat’ de moeder van de Verlosser geworden en daarmee de moeder van de Kerk. Op het kruis heeft Jezus dat moeder­schap van de Kerk bevestigd, toen Hij de geliefde leerling aan haar toevertrouwde: ‘Zie daar, uw zoon’, en de leerling vroeg haar met liefde en respect te omringen: ‘Zie daar, uw moeder’ (Jo. 19, 26). Sindsdien wordt Maria met een bijzondere verering door de Kerk begroet en zijn de woorden van Maria’s lofzang steeds weer wáár gebleken: ‘Alle geslachten zullen mij zalig prijzen’ (Lc. 1, 48).


Kerkelijke documenten
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Mgr. Dr. J. Hendriks, Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium, Vogelenzang, 2009, 305 p, 2e druk, 2010, 328 p.


Vaticanum II en verder...
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
De leer van het Concilie en de ont­wik­ke­ling in de tijd erna.


Kerkelijk recht
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Dit handboek bespreekt de bepalingen van het canoniek recht die voor de pastorale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katholieke parochies werkzaam zijn of op een andere manier met kerkelijk recht te maken hebben een overzicht van de voornaamste regelingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdrukking zijn van het geloof van de Kerk.


Volk van God
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Paus, bisschop, kardinalen, bis­schop­pencollege, synodes, kapittels, pastoors, kerk­besturen, religieuze instituten, verenigingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambtsdragers en instellingen van de katholieke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bisschop benoemd?


Huwelijksrecht
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Voor allen die in het pastoraal werkzaam zijn en voor hen die met het kerkelijk huwelijksrecht te maken hebben of er in zijn geïn­te­res­seerd.


Het huwelijksproces
Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Informatie volgt.


Voor een missionaire kerk
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
B. Putter & J. Vijgen (red.), Voor een missio­naire Kerk. Verzamelde opstellen bij gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van het Groot­seminarie, Vogelenzang, 2010, 169 p.


Het celibaat van de priester
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
‘Het ware fundament van het celibaat kan alleen besloten liggen in de uitdrukking: Dominus pars - Gij zijt mijn land, mijn erfdeel. Het kan alleen maar theocentrisch zijn. Het mag niet betekenen dat men verstoken blijft van de liefde, maar moet betekenen dat men zich laat meenemen door de hartstocht van God, en dat men vervolgens, dankzij een innigere band met Hem, leert om ook de mensen te dienen’. (Paus Benedictus XVI, 22 december 2006).


Laat je verzoenen
gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011
Je moet vergeven en je verzoenen. Maar dat klinkt wel erg gemakkelijk. Zo eenvoudig ligt dat niet. En het is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.