Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Mgr. De Jong als Onderwijsreferent

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2012 - 253 woorden
Afscheid Mgr. De Jong als Onderwijsreferent

Afgelopen maan­dag heb ik de ver­ga­de­ring van de pro­gram­maraad van het IKO (Instituut Katho­liek Onder­wijs) bijgewoond, een kennis­cen­trum opgezet door de besturenbon­den van het basis­on­der­wijs en geves­tigd aan de Radboud uni­ver­si­teit in Nijmegen. Bij die gelegen­heid werd ook afscheid geno­men van mgr. E. De Jong die als bis­schop referent lid was en de ver­ga­de­ringen trouw had bijgewoond. Bij die gelegen­heid werd me dui­de­lijk dat binnen het IKO met grote waar­de­ring werd terug gekeken op de bijdragen aan de ver­ga­de­ringen die mgr. De Jong in de afgelopen - ik meen - tien jaren had gegeven. Tege­lijk werd dui­de­lijk dat men het lang niet altijd eens was met hem - een enkeling typeeerde zijn visie zelfs als vaak sterk ver­schil­lend van die van de bis­schop -, maar dat men de inhoud van de interventies van de bis­schop (steeds meer) was gaan waar­de­ren en dat de meningsverschillen de per­soon­lijke verhou­dignen nooit had­den geschaad. De Bis­schop was dui­de­lijk zich­zelf ge­ble­ven: man van de Kerk, tege­lijk was er een goede en vrucht­ba­re dialoog ontstaan. Dat is nu dialoog in de geest van de en­cy­cliek Ecclesiam Suam van paus Paulus VI.

Het zal niet ge­mak­ke­lijk zijn mgr. E. De Jong als referent op te volgen. Ik kan niet meer zeggen dat ik mijn best zal doen en mij binnen mijn moge­lijk­he­den zal inzetten...

Maan­dag 26 maart wordt in Woper­den binnen het akder van de NKSR afscheid geno­men van mgr. De Jong als bis­schop-referent.

(op de foto het moment dat mgr. De Jong mij de han­den oplegt bij de bis­schops­wij­ding)

 

Terug