Arsacal
button
button
button
button


Week van het katholiek onderwijs ( 9 - 13 november)

Kiezen voor elkaar

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 november 2015 - 359 woorden
Week van het katholiek onderwijs ( 9 - 13 november)

Deze week vieren we voor de tweede keer de Week van het Katho­liek Onder­wijs. We vieren onder andere dat we ons sterk maken voor dit onder­wijs, dat zoveel kin­de­ren en jon­ge­ren een goede basis geeft. Zoals een directeur van een basis­school eens zei: ‘We zijn daar trots op! En het idee dat niet alleen wij, maar ook andere scholen in Neder­land in dezelfde week daarbij stil­staan, geeft een gevoel van ver­bon­den­heid.’

Lessen over Sint Maarten

Centraal dit jaar staan het thema ‘Kiezen voor elkaar’ en de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat kiezen voor elkaar betekent. Zijn naam­dag wordt op woens­dag 11 no­vem­ber gevierd. Vele tien­tal­len scholen in het basis- en voort­ge­zet onder­wijs ver­die­pen zich deze week in zijn voor­beeld aan de hand van speciale les­brie­ven. Op basis­school De Biezen in Hoogland en het Teylingen­col­lege in Oegst­geest is de "Week" erbij om die lessen te filmen. Ook op het D’Oultremont­col­lege in Dongen wor­den opnamen gemaakt.

Viering en soli­da­ri­teitsactie

Andere scholen geven weer op een andere manier invulling aan het thema. Dins­dag­avond 10 no­vem­ber heeft bij­voor­beeld de Sint Martinus­school in Heerlen een Sint Maartens­vie­ring in de gelijknamige kerk. Ook daar zijn we bij. Andere scholen hebben soli­da­ri­teitsacties geor­ga­ni­seerd, zoals vier katho­lie­ke basis­scho­len (onder­deel van Sophia Scholen­stich­ting) en de Savio­school voor speciaal onder­wijs (Aloysius­stich­ting) in Hillegom. Zij hebben bruik­ba­re spullen ingezameld voor de plaat­se­lijke Voedsel­bank. Op woens­dag wor­den deze, na een estafette van school naar school, in de Jozef-Martinus­kerk overhan­digd aan de voor­zit­ter van de Voedsel­bank.

Ook op woens­dag vindt in Nijmegen de Iden­ti­teits­dag Katho­liek Onder­wijs plaats met als thema ‘Spiri­tua­li­teit en lei­der­schap’. School­bestuur Fectio or­ga­ni­seert op don­der­dag­avond 12 no­vem­ber een dialoog­avond voor ouders over het thema ‘Kiezen voor elkaar’: welke ver­wach­tingen hebben ouders als het gaat om de katho­lie­ke iden­ti­teit?

Estafette

In de aanloop naar deze Week hebben we ver­schil­lende scholen bezocht die ieder op eigen wijze vorm geven aan katho­liek onder­wijs. Op de web­si­te van de NKSR (www.NKSR.nl) kan men filmpjes aanklikken en verhalen lezen.

We wensen ie­der­een heel veel in­spi­ra­tie en een hele mooie week!

(dit bericht is namens de NKSR naar ruim 2000 scholen gegaan)

Terug