Arsacal
button
button
button
button


De komst van nieuwe vluchtelingen: wat doet de kerk?

Netwerkbijeenkomst in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 november 2015 - 503 woorden
Deelnemers aan de maaltijd
Deelnemers aan de maaltijd

Op 11 no­vem­ber werd in het Huis van Sant’ Egidio naast de Mozes en Aäron­kerk op het Water­loo­plein in Am­ster­dam een bijeen­komst gehou­den voor vertegen­woor­digers van katho­lie­ke organi­saties en personen uit de verschil­lende bis­dom­men die zich met de opvang van vluchte­lingen bezig hou­den.

Er waren zo'n vijf­tig vertegen­woor­digers uit­ge­no­digd om vooral heel prak­tisch te spreken over de vluchte­lingen­proble­matiek en om bij monde van voor­zitter mr. dr. Gerard Bakker te horen van de werk­wij­ze van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asiel­zoekers) en om aan het COA feedback te geven vanuit de ker­ke­lijke organi­sa­ties.

Behalve de Vespers, de maal­tijd (heer­lijk voorbeeid door mede­werkers van “Stap ver­der”) en on­der­lin­ge ont­moe­ting bestond de bij­een­komst - die van 16.00 tot 20.15 uur duurde - uit twee hoofd­delen: een inlei­ding van COA-voor­zitter Gerard Bakker en mede­wer­ker en een gespreks­ronde in groepjes waarin de “best practices” wer­den uitgewisseld en werd ge­spro­ken over de problemen. Een apart punt was het verzamelen van aanbe­velingen aan het COA en van sug­ges­ties voor een brief van de Neder­landse bis­schop­pen over het vluchte­lingen­vraag­stuk. Die brief is in sep­tem­ber al aange­kon­digd in een state­ment dat de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie toen over het vluch­te­lingen­vraag­stuk heeft uitge­ge­ven.De aanbevelingen wor­den voorzover moge­lijk ver­werkt in de brief.

Medewerkers van Stap verder bij het buffet
Mede­wer­kers van Stap ver­der bij het buffet

Onder de aanwe­zigen waren ook verschil­lende vertegen­woor­digers van katho­lie­ke mi­gran­ten­gemeen­schappen, die een dui­de­lijk beeld gaven van de moei­lijk­heden waar­on­der de chris­te­nen in de opvang te lij­den hebben. Zij waren in het land van her­komst een min­der­heid en zijn dat - vaak tot hun teleur­stelling - in de opvang weer, waarbij niet altijd in beeld is bij het COA - dat 'neutraal' wil zijn - dat een min­der­heid extra bescher­ming nodig heeft. Ook ontbreekt facili­tering van gees­te­lij­ke bijstand, waarbij tij­dens de bij­een­komst na­tuur­lijk alle begrip werd getoond voor de moei­lijk­heden die het COA heeft om de grote aantallen - 1500 tot 4200 vluch­te­lingen per week - in goede banen te lei­den.

Tot besluit hield mr. Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace een pre­sen­ta­tie van het project “Van onver­schil­lig­heid naar soli­da­ri­teit” van zijn organi­sa­tie, die zich onder meer op deze wijze vanuit de katho­lie­ke kerk inzet voor vluch­te­lingen.

De bij­een­komst werd gehou­den op ini­tia­tief van Cura Migratorum, een orgaan van de Neder­landse bis­schop­pen dat zich met mi­gran­ten en vluch­te­lingen bezig houdt. Het bestuur van Cura Migratorum bestaat uit mgr. dr. D. Verbakel, mgr. Th. Hoogen­boom en mij­zelf. Mw. drs. A. de Jong is ambte­lijk se­cre­ta­ris. De organi­sa­tie van de dag werd ver­zorgd door drs. V. Scheffers (voor­heen Justice and Peace) en dr. E. Sengers (staf­functiona­ris caritas bisdom Haar­lem-Am­ster­dam).

Terug