Arsacal
button
button
button
button


Terugblik op de Week van het Katholiek Onderwijs

Week van het Katholiek Onderwijs 2015 – verbind de waarden met het verhaal

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 november 2015 - 736 woorden
Terugblik op de Week van het Katholiek Onderwijs

´De Week van het katho­liek onder­wijs moeten jullie erin hou­den,´ zegt een directeur van een basis­school. ´Het is voor katho­lie­ke scholen een laag­drem­pe­lige manier om hun iden­ti­teit zicht­baar te maken. Bovendien komt het er niet bij, maar kunnen we het goed inpassen in het lopende pro­gram­ma.´ ‘We zijn het hele jaar een katho­lie­ke school, maar het biedt je een goed aan­kno­pings­punt om dat te be­na­druk­ken’, zegt ook een docente gods­dienst/levens­be­schou­wing van een middel­ba­re school.

Prak­tische invulling van de iden­ti­teit

Vorige week vond onder de vlag van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad voor de tweede keer de Week van het Katho­liek Onder­wijs plaats. Centraal dit jaar stond het thema ‘Kiezen voor elkaar’. Alle (mede-)katho­lie­ke scholen in het primair en voort­ge­zet onder­wijs hebben in sep­tem­ber les­brie­ven ont­van­gen rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat kiezen voor elkaar betekent. Voor zover bekend zijn er vele tien­tal­len scholen geweest die gebruik hebben gemaakt van de les­brie­ven, maar zeer waar­schijn­lijk meer. Bin­nen­kort volgt een enquête. ‘De les­brie­ven zijn ook voor leer­krachten die nau­we­lijks of geen relatie met de katho­lie­ke traditie hebben, die we na­tuur­lijk ook hebben, heel geschikt. Eén rea­geerde, voor het eerst, heel en­thou­siast,’ ver­telt een basis­school­di­rec­teur. ´Wij doen mee omdat we met alle groepen aan het­zelfde thema kunnen werken en het een prak­tische manier is om met iden­ti­teit bezig te zijn,´ ver­telt weer een andere directeur van een basis­school.

Soli­da­ri­teitsacties

Het thema van de Week ‘Kiezen voor elkaar’ en de figuur van Sint Maarten slaan goed aan. Mis­schien ook wel omdat paus Fran­cis­cus het zo na­druk­ke­lijk opneemt voor mensen in armoede, vluch­te­lingen, dak­lo­zen. Zijn naam valt gere­geld in de week. In een les op een middel­ba­re school vraagt een van de leer­lin­gen om die reden of de katho­lie­ke kerk er alleen voor de armen is. De ver­te­gen­woor­diger van het bisdom die de les ver­zorgt, ant­woordt dat de kerk voor de armen opkomt, maar dat dat niet betekent dat rijken niets in de kerk te zoeken hebben. ‘Zij hebben toch juist heel veel te geven,’ zegt een leer­linge van een basis­school in Hillegom in een les over Sint Maarten. De school heeft met vier andere scholen een soli­da­ri­teitsactie voor de voedsel­bank geor­ga­ni­seerd. Zij zijn niet de enigen. Weer andere scholen hebben zelf of in samen­wer­king met de pa­ro­chie een Sint Maartens­vie­ring, zoals in Heerlen waar kin­de­ren, ouders en groot­ou­ders van de St. Martinus­school massaal samen komen in de gelijknamige kerk en een Sint Maartens­tocht lopen ein­digend met het onts­te­ken van een Sint Maartensvuur. Het is voor deze school het hoogte­punt van het school­jaar.

Verbind de waar­den met het verhaal

‘Leren, dienen en vieren’ zijn wezen­lijke kenmerken van een katho­lie­ke school, zegt de NKSR. Leren over gods­dienst en geloof, dienen in de vorm van een maat­schap­pe­lijke stage, goede doelen­pro­jecten of een project met het ver­zor­gingshuis, vieren om mee te doen, te her­denken en ge­meen­schap te rea­li­se­ren. Al die ele­menten kwamen in de Week van het katho­liek onder­wijs aan bod, samen of apart. In de aanloop naar de week bezochten we veelal scholen die bovendien ver­tellen hoe ze een verbin­ding leggen tussen de gekozen waar­den vanuit de katho­lie­ke traditie, hun visie en de vorm­ge­ving van het onder­wijs. Veel gekozen waar­den zijn ‘ver­trouwen’, ‘soli­da­ri­teit’, ‘respect’, maar ook ‘ver­won­dering’ en ‘ver­ge­vings­ge­zind­heid’. Die verbin­ding maken blijkt voor veel andere scholen nog niet zo ge­mak­ke­lijk. Ook de vraag naar wat er zo katho­liek is aan die waar­den, komt regel­ma­tig terug. Behalve dat waar­den als ver­won­dering en ver­ge­vings­ge­zind­heid wel spe­ci­fiek chris­te­lijk zijn, ‘is het de in­spi­ra­tie­bron die het verschil maakt,’ zegt een directeur van een basis­school op een dialoog­avond met ouders. Op dat vlak blijkt een grote behoefte te zitten: ‘De waar­den en de iden­ti­teit zijn wel voel­baar, maar de verbin­ding met het verhaal ontbreekt vaak’, zegt een ouder en mag dus explicieter gemaakt wor­den. En dus ook de link met de katho­lie­ke kerk. ‘Een bezoek aan de kerk vin­den kin­de­ren reuze inte­res­sant,’ meent een ouder. ‘Probeer waar het kan samen te werken.’

Gerrit-Jan Meulenbeld

NKSR - Week van het katho­liek onder­wijs 2015 – Kiezen voor elkaar

Voor een filmimpressie https://www.youtube.com/watch?v=itwmOXFXWOw

Voor meer verhalen http://www.nksr.nl/index.php/2014-02-12-12-08-56/estafette

Terug