Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties voor jarige mgr. Van Burgsteden

bij Ons'Lieve Heer op solder

Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2015 - 616 woorden
De jarige toegesproken door dhr. P. Russell (1) en altaar schuilkerk (2)
De jarige toegesproken door dhr. P. Russell (1) en altaar schuilkerk (2)

Op vrij­dag 11 de­cem­ber vond in de geheel gerestaureerde schuil­kerk van Ons'Lieve Heer op Solder in Am­ster­dam een bij­een­komst plaats bij gelegen­heid van de 80e ver­jaar­dag van bis­schop Jan van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. In de schuil­kerk wer­den de Vespers gezongen en daarna was er een fees­te­lij­ke bij­een­komst in het nieuwe gedeelte van dit museum, dat zich in het naast de schuil­kerk gelegen pand bevindt.

Tijdens deze bij­een­komst werd de ver­ja­rende bis­schop harte­lijk toe­ge­spro­ken door de voor­zit­ter, de heer Paul Russell, van het KSBW-fonds dat de bij­een­komst had geor­ga­ni­seerd. De bis­schop, zo memoreerde hij, had zich er steeds voor ingezet om Onze Lieve Heer van de zolder te halen, waar Hij voor veel mensen zich bevindt, terug in het leven van alle dag.

Hier­on­der de korte over­we­ging die ik bij de vespers heb uit­ge­spro­ken.

Over­we­ging

Beste jarige bis­schop, broeders en zusters,
Op 8 de­cem­ber bereikte mgr. Jan van Burg­ste­den
de leef­tijd van de sterken:
hij werd tach­tig jaar, in zeer goede ge­zond­heid.
Dit is een reden tot dank­baar­heid,
niet alleen om die goede ge­zond­heid,
maar ook om alles wat de jarige heeft gedaan
en nog steeds doet voor de Kerk en voor Christus.

God heeft een plan

8 de­cem­ber is een Maria-dag,
de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis
- Maria zonder zon­den ont­van­gen -,
een dag die erover gaat
dat God in Zijn Voor­zienig­heid
vanaf het aller­eerste begin
een mooi en heil­zaam plan
met het leven van Maria had.
Maar dat geldt in zekere zin
ook voor ieder van ons
en dus ook voor de bis­schop:
God heeft Zijn plan en bedoeling
met ieder van ons
en de bis­schop en wij­zelf
zijn dat plan gaandeweg gaan ontdekken.
Nu, na tach­tig jaar, danken wij God
voor het prach­tige plan van Zijn Voor­zienig­heid,
dat zich in zijnn leven heeft ontvouwd.

Een verras­sing

De dag voor de ver­jaar­dag van de bis­schop
valt altijd het feest van de heilige Ambrosius.
Ambrosius leefde in de Romeinse tijd
en werd naar de grote stad gezon­den
- in zijn geval: Milaan -
om daar orde en vrede te brengen.
On­ver­wacht riep iemand
dat hij bis­schop moest wor­den,
wat om allerlei redenen
helemaal niet voor de hand lag;
en zo is het toen gebeurd.
Zo verliep het ook ongeveer
in het leven van bis­schop Van Burg­ste­den.
Hij was naar de stad Am­ster­dam geko­men
in zekere zin toch ook wel
om er wat ker­ke­lijke vrede en rust te brengen
en ineens, bijna 65 jaar oud,
werd hij tot bis­schop benoemd en gewijd.
God heeft Zijn eigen plan!
Op een moment waarop een ander met pensioen gaat,
ontstond er voor hem een periode
van een nieuwe vrucht­ba­re werk­zaam­heid.
Er zijn allerlei zaadjes gezaaid,
God zal er wel wasdom aan geven.

Van schuil­kerk naar ka­the­dralen en terug

We vieren deze Vespers
in de prach­tige gerestaureerde kerk
van Ons’ Lieve Heer op solder,
een schuil­kerk,
die ons herinnert aan de eeuwen
dat de katho­lie­ken
alleen in het verborgene mochten kerken.
De gelo­vi­gen die hier toen kwamen
om de Mis te vieren en te bid­den,
zullen nooit hebben kunnen vermoe­den
dat er in later tijd
zoveel grote, prach­tige kerken
zou­den wor­den gebouwd:
honder­den neogo­tische ka­the­dralen
wer­den over Neder­land uitgestrooid.
Nu lijken we weer bijna terug te zijn
in de schuil­kerken­tijd,
maar het verlangen naar zin
en uit­ein­delijk naar God
leeft in het hart van de mensen.

On­ver­wachte wen­dingen

Morgen wordt een ander Maria-feest gevierd:
Onze Lieve Vrouw van Guadaloupe,
het betrof een ver­schij­ning
aan een arme Indiaan in Mexico.
In de ogen van de afbeel­ding van Maria
die daarbij achterbleef
is nog steeds op onver­klaar­ba­re wijze
het gelaat van die man weer­spie­geld.
Binnen weinige jaren
kwamen toen honderd­dui­zen­den mensen
tot geloof, een on­ver­wachte wen­ding.

Het is alleen maar om te zeggen:
God heeft Zijn plan, Zijn voor­zienig­heid,
voor ons vaak niet te begrijpen,
soms on­ver­wacht,
maar die Voor­zienig­heid is wel een reden
om met ver­trouwen door te gaan,
omdat Hij het leidt,
ook na tach­tig jaar....
Van harte proficiat!

Terug