Arsacal
button
button
button
button


Kerstviering bisdom ondersteund door huisorkest en kwaliteitskoortje

ook viering in Heiloo en Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 december 2015 - 871 woorden
Kerstviering bisdom (1) en bandje van bisdommedewerkers (2)
Kerstviering bisdom (1) en bandje van bisdommedewerkers (2)

Traditie­ge­trouw wor­den op ver­schil­lende plaatsen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kerst­vie­ringen met mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers. Woens­dag 16 de­cem­ber gebeurde dat in Heiloo, de dag erop in de Tilten­berg en op vrij­dag­mid­dag was de kerst­vie­ring voor de mede­wer­kers van het bisdom, waar een huisorkest van mede­wer­kers optrad en een viertal excellente zan­gers uit de ka­the­draal enige lie­de­ren ten beste gaf.

In Heiloo wer­den de vrijwili­gers en mede­wer­kers op de hoogte gesteld van de laatste ont­wik­ke­lingen: de 'blauwe zusters' gaan nog voor het einde van het jaar ver­hui­zen naar de vroe­gere kosterswo­ning aan de Kapellaan die voor dit doel is opgeknapt. Dan zal ook pries­ter Jeroen de Wit naar het Juliana­kloos­ter ver­hui­zen, waar begin van het nieuwe jaar de leef­ge­meen­schap van se­mi­na­risten begint.
Ook in De Tilten­berg had de rector het een en ander te ver­tellen over de verhui­zing van bisdom­kantoren naar de gebouwen van het semi­na­rie. Twee vrijwilligsters namen min of meer afscheid, zij had­den bijna acht­tien jaar geholpen in de keuken op de dagen van de colleges van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

De mede­wer­kers van het bisdom kwamen op vrij­dag­mid­dag bijeen in de spiegel­zaal van het bis­schops­huis voor een laatste kerst­vie­ring op die lokatie: volgend jaar zal het bis­schops­huis wor­den verlaten; de ko­men­de nieuw­jaars­re­cep­tie zal alvast al plaats vin­den in de plebanie, de pastorie van de ka­the­draal die bis­schops­huis wordt. De kerst­vie­ring werd opge­luis­terd met een zestal mooie meerstemmige kerst­lie­de­ren gezongen door Vera Fiselier, Floris Claassens, Benjamin Jago Larham en Hidde Kiel­kamp. Emeritus Hulp­bis­schop Van Burg­ste­den las het evan­ge­lie voor van de aan­kon­di­ging van de engel aan Maria, ikzelf heb een voor­bede gedaan, waar­van de tekst hier­on­der is te vin­den en de bis­schop sprak een dank­woord uit aan alle mede­wer­kers met een kerstge­dachte en de bis­schop­pe­lijke zegen.

Voor­bede

Laten wij in deze kerst­vie­ring bid­den
voor de intenties
van de wereld, van de kerk en van ons­zelf

Gebed voor deze wereld

Wij leven in een wereld
die ver­scheurd wordt door oorlog en geweld,
meer dan zes­tig miljoen mensen zijn op de vlucht,
meer dan 10% van de wereldbe­vol­king is ondervoed;
alleen al voor de eerste vijf­tien dagen
van deze maand de­cem­ber
staat de teller op zes­tien ter­ro­ris­tische aan­slagen;
en we merken daarbij ook
hoe klein de wereld is gewor­den,
de grote problemen zijn niet ver weg,
het kan ook hier gebeuren.
Laten we bid­den dat onze Heer en God
die door Zijn geboorte vrede kwam brengen,
vrede met God
en onder alle mensen van goede wil,
de geest van het kerst­feest
mag laten heersen
en de harten en gedachten van de macht­heb­bers,
van groepen en mensen
die nu tot ter­ro­ris­tische daden neigen,
zal ombuigen tot ver­zoe­ning,
tot respect voor de waar­dig­heid van iedere mens
en tot barm­har­tig­heid
en dat hij deze wereld zal be­scher­men en behoe­den

Gebed voor zoekende mensen

Laten wij er ook aan denken
dat een heilig jaar van barm­har­tig­heid be­gon­nen is
en laten we bid­den
dat het hart van vele mensen mag open­gaan
om Gods barm­har­tig­heid te ont­dek­ken,
een nieuw begin te maken
door de wer­ke­lijke waar­den van het leven,
dat wat er echt toe doet,
in hen toe te laten.
Dat zij het leven meer en meer
als een gave mogen zien
die tot dank­baar­heid stemt
en tot het bewust­zijn
als mens een opdracht te hebben gekregen....
En dat zij onze Heer en God
in het Kind van Beth­le­hem mogen herkennen
en met Hem en voor Hem willen leven en streven
naar een recht­vaar­diger wereld

Gebed voor de noden van onze tijd en de vrij­wil­li­gers die zich inzetten

In onze samen­le­ving
is een­zaam­heid het grootste probleem;
waar jon­gere mensen een heel druk en vol
levens­pa­troon hebben en vaak ook moeten hebben,
is er weinig tijd meer
voor wie geen werk heeft
of oud is of weinig fysieke moge­lijk­he­den heeft.
Voor al die mensen willen we bid­den.
Tege­lijk zijn we dank­baar
dat toch zoveel mensen zich inzetten
voor andere mensen,
we denken daarbij in deze tijd
bij­zon­der aan allen die zich inzetten
voor de vluch­te­lingen
die naar ons land zijn geko­men.
Laten we bid­den om Gods zegen voor hen allen,
voor de helpers en degenen die geholpen wor­den,
voor de mensen die hier geves­tigd zijn
en het moei­lijk hebben
en voor degenen die hier als vluch­te­ling geko­men zijn.

Gebed voor de kerk van ons bisdom en voor ons­zelf

Laten wij in deze vie­ring ook denken
aan alle intenties van ons bisdom en van ons­zelf:
we bid­den voor de bis­schop
en om zegen over zijn ge­zond­heid,
we bid­den om zegen over ons bisdom,
over alle mensen die hier wonen
en voor ons­zelf en allen die zich voor de kerk in ons bisdom inzetten,
voor de pries­ters, diakens, cate­chisten, pas­to­raal werkers,
cateche­tisch mede­wer­kers en alle vrij­wil­li­gers.
We denken aan de zieken onder hen
en aan hen die ons zijn ont­val­len
We willen Gods zegen ook vragen over het ko­men­de jaar,
over de verhui­zing, het nieuwe begin op een andere plek,
Dat we met ver­trouwen zullen voort­gaan,
omdat ons leven niet van ons afhangt,
omdat het ons gegeven is,
omdat we in Gods hand zijn,
omdat het uit­ein­delijk goed komt.
Dat het kind in de kribbe
ook onze harten mag vervullen
met het verlangen
om de weg te gaan
naar dat uit­ein­delijke geluk,
waardoor de moei­lijk­he­den
hobbels wor­den op een weg,
maar niet een muur zijn
die je weg stopt.
Dat het Kind van Beth­le­hem
met Zijn moe­der Maria
onze families, ge­zin­nen moge zegenen
en allen met wie wij verbon­den zijn.
Dat wij en zij allen
met vreugde
het kerst­feest zullen kunnen vieren.

Terug