Arsacal
button
button
button
button


Palmzondag Wereldjongerendag Eucharistie

homilie

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 1 april 2012 - 803 woorden
Palmzondag Wereldjongerendag Eucharistie

Op Palm­zon­dag is de jaar­lijkse wereld­jon­ge­ren­dag gevierd, voor de 27e keer. Ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kwamen jon­ge­ren bij elkaar in de pa­ro­chie St. Jan de Doper in Lange­dijk (Noord Scharwoude), waar pastoor E. van Teijlingen en de vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie, Marius vd Knaap en vrij­wil­li­gers van het Jon­ge­ren­plat­form de jon­ge­ren harte­lijk welkom heette. De vie­ring werd begeleid door een uits­te­kend rit­misch koor uit Nieuw Vennep. Na­tuur­lijk bestond het pro­gram­ma uit veel meer dan de H. Mis, maar hier volgt de homilie die ik tij­dens deze vie­ring heb gehou­den:

Mis­schien heb je wel gedacht toen je las of hoorde dat de paus als thema aan deze wereld­jon­ge­ren­dag “Rejoice, wees blij, verheugt U” had meege­ge­ven: Is hij mis­schien een beetje in de war? Wordt de paus mis­schien te oud? Want we hebben in het begin van deze Mis dan wel even met palm­tak­ken gezwaaid en Hosanna ge­roe­pen, die sfeer sloeg al heel gauw om en we waren spoe­dig mid­den in het lij­den en sterven van Jezus beland. We hebben net Zijn pijn en smarten over­dacht en moet ik nu gaan preken over “Rejoice”, over wees blij, “is everybody happy”, terwijl Jezus aan het kruis te sterven hangt?

Ja, wel dat ga ik doen, want de paus is niet gek, hij heeft ze nog aar­dig op een rijtje, want de bron van jouw vreugde is het lij­den en de dood van Jezus Christus.

Maar wat is die vreugde dan? Het is op zich niet dat je het leuk hebt, dat je uitgaat met je vrien­den, gezond bent, dat alles meezit, dat je succes hebt, dat je geld hebt en een baan of een leuke studie doet en je dat goed en ge­mak­ke­lijk afgaat. Op zich is dat de vreugde niet! Niet voor niets zijn er vele rijke mensen, die alles hebben, en best wel depressief zijn, “bored” en “down”.

En stel je voor dat er een deuk komt in je geluk: je verliest je baan, het kan zomaar gebeuren, de studie gaat niet zo gewel­dig meer, of je wordt ziek en je beste vrien­den laten je zitten. Wat dan? Is dan je vreugde weg? Moet dan het “rejoice” maar verstommen? Is het dan over en uit?

Nee, juist niet! Want net op die momenten heb je een vreugde-van-binnen nodig die jou sterkt maakt en je helpt om bij alle stormen die dan over je heen komen, toch gewoon staande te blijven, dank­baar en vreug­de­vol.

Die storm kan ieder moment losbarsten, dat weet je niet, maar ergens maakt het niet uit als je stevig geves­tigd bent op de rots die Christus is. Die diepere vreugde blijft.

Weet je wat Fran­cis­cus van Assisi ant­woordde op de vraag wat de ware vreugde is? Hij zei: de ware vreugde is als je mid­den in de winter na een lange tocht helemaal vuil en met halfbevroren ledematen ein­de­lijk aanklopt aan de deur van het klooster en ze van binnen uit roepen: Ga weg, vieze bede­laar, we kennen je niet.

Dat is een vreugde die niet uit jezelf komt, niet door wat je meemaakt, niet omdat het meezit; de bron van die vreugde is de liefde van God: dat Hij van je houdt, dat Hij je heeft geschapen, dat Hij iets met je voor heeft, dat je met Hem verbon­den bent en dat je altijd in Zijn liefde bent geborgen.

Na­tuur­lijk is het leuk als je met je vrien­den uitgaat of iets gezelligs onderneemt. Maar als dat jou een vreugde geeft en je er later nog een goed gevoel aan overhoudt, een blij­heid van binnen, dan kwam dat niet door de dingen die je hebt gedaan, niet door wat je meemaakte of kreeg, maar door de vriend­schap en de liefde, de diepere dimensie die je erin hebt beleefd. Eigen­lijk is dus elke echte vreugde ergens een ont­moe­ting met God. Waar liefde is, daar is vreugde. Zo zal het je vreugde geven als je iets van harte voor anderen doet. En iemand die in dank­baar­heid en vreugde leeft, doet niet zo gauw iets kwaads.

De grootste en mooiste uiting van liefde en onze grootste vreugde is het lij­den en kruis van Jezus Christus. Daardoor wor­den wij verlost. Hij heeft dit dus voor ons gedaan, voor jou en mij. Hij heeft dit voor ons over, Hij heeft ons helemaal aanvaardt, zoals we zijn. Het kruis is teken van Zijn onvoor­waar­de­lijke liefde. Dat is onze vreugde, en dat is een vreugde die je mis­schien nog wel meer dan anders kunt ervaren, wanneer je in problemen zit, wanneer je verdriet hebt en tegen­slag ontmoet, of wanneer je voelt dat je fout zit en je je moet bekeren. Hij is er voor mij door Zijn kruis is Hij met mijn kruis verbon­den. Dus: Rejoice! Wees blij, verheug je altijd in de Heer. AMEN

Terug