Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij seminaristen in Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2016 - 412 woorden
Groepsfoto in Nieuwe Niedorp
Groepsfoto in Nieuwe Niedorp
Op bezoek bij seminaristen in Nieuwe Niedorp

Donder­dag 7 januari was ik op bezoek in het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie in Nieuwe Niedorp waar de pries­ter­stu­den­ten bezig zijn met de voor­berei­dingen van de exa­mens in filo­so­fie en theo­lo­gie, die in deze maand wor­den afgeno­men. Samen vier­den we de heilige Eucha­ris­tie en ik kon ook enkele ver­bou­wingen en aanpas­singen in het semi­na­rie bekijken die dankzij een milde geefster moge­lijk waren gewor­den.

De homilie tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring ging vooral over het evan­ge­lie van die dag (Lc. 4,14-22a) waarin Jezus optreedt in de synagoge van Nazareth en daar voorleest en verkon­digt. Hoewel Hij daar thuis is en de mensen aan­vanke­lijk vol bewon­dering zijn en Hij ook in de wijde landstreek met en­thou­sias­me wordt ont­van­gen, zal het bezoek niet goed aflopen. Naar aan­lei­ding daar­van heb ik ge­spro­ken over de pries­ter die even­eens beide kan meemaken: soms kan hij rekenen op en­thou­sias­me en bijval, dan weer is afkeer zijn deel. Zo is een pries­ter soms ook een teken van tegen­spraak. Daarbij kan het helpen om los te zijn van een thuis­situatie en van de manier waarop je altijd door ie­der­een gezien wordt en van de ver­wach­tingen die daarbij horen: het kan je vrijer maken, een vrij­heid die goed gebruikt wordt als het de 'vrij­heid van de kin­de­ren Gods' is. Jezus spreekt over de armen, de ge­van­ge­nen, de blin­den, de verdrukten. Uit­ein­de­lijk gaat het na­tuur­lijk om de blijde bood­schap van de verlos­sing die Hij ons door Zijn Paas­mys­te­rie komt brengen, maar het feit dat dit beeld wordt gebruikt, betekent ook dat wij Gods barm­har­tig­heid die in Zijn verlos­sing tot ons komt, zelf zicht­baar moeten maken door onze liefde voor wie klein en arm zijn. Ook heb ik nog even ver­teld van mijn bezoek aan Álvaro Rodriguez, die als se­mi­na­rist een intinerantie doet (een soort missie­jaar) in Duits­land, tij­dens diens kerst­va­kan­tie bij zijn ouders in Spanje.

Aan tafel heb ik nog ondertreept dat de studie be­lang­rijk is (het is tenslotte examen­periode) en dat mensen van een pries­ter terecht ver­wach­ten dat hij goed onderlegd is en niet eerst het in­ter­net hoeft te raadplegen om een ant­woord te kunnen geven, maar dat uit­ein­delijk de zelfgave en de genero­si­teit van een pries­ter het be­lang­rijk­ste is.

Laten we ook bid­den om nieuwe pries­ter-roe­pingen, jonge mensen die als pries­ter in onze tijd missio­nair willen zijn, de blijde bood­schap uitdragen en dat ook dui­de­lijk willen doen in verbon­den­heid met anderen, levend ook in gemeen­scheppen met andere pries­ters.

Terug