Arsacal
button
button
button
button


Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het nieuwe bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2016 - 215 woorden
Tijdens de receptie
Tijdens de receptie
Zusters Karmelietessen uit Vogelenzang tijdens de receptie
Zusters Karmelietessen uit Vogelenzang tijdens de receptie

Op vrij­dag 8 januari vond de tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van de bis­schop plaats, dit jaar voor het eerst in de pastorie van de ka­the­drale basiliek Sint Bavo, die bin­nen­kort het bis­schops­huis wordt. Gelukkig wist (vrijwel) ie­der­een de weg naar de Leidse­vaart goed te vin­den en was de receptie weer zeker zo druk als andere jaren. Zo'n vijf­hon­derd mensen trokken voorbij, een mooie gelegen­heid om vele mensen uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, het militair or­di­na­ri­aat en het katho­liek onder­wijs te ont­moe­ten.

Mgr. dr. Jozef Punt, mgr. Jan van Burg­ste­den sss, mgr. Alphons Wool­derink en ikzelf ston­den in de voor­ka­mer opge­steld om gelukwensen uit te wisselen. De vele gasten - waar­on­der ook de Groot­mees­ter en de Groot­mees­teres van het Ko­nin­klijk huis - had­den tevoren gelegen­heid gehad om de prach­tig gerestaureerde en fraai aangelichte ka­the­draal te bewon­de­ren en het nieuwe ka­the­draal museum te bezoeken. Jon­ge­ren verkochten de wijnen - die ook tij­dens de bij­een­komst wer­den ge­schon­ken - ten behoeve van een sponsoractie voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen en draai­den een aar­dige omzet.

Op deze dag werd tevens de zeven­tigste ver­jaar­dag van bis­schop mgr. J. Punt gevierd, die door kanselier drs. Eric Fennis met een gloed­vol en gees­tig betoog dank­baar werd toe­ge­spro­ken .

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn meer foto’s van de receptie te zien:

Terug