Arsacal
button
button
button
button


Eerste ervaringen als referent katholiek onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 april 2012 - 240 woorden
Eerste ervaringen als referent katholiek onderwijs

Op 26 maart nam mgr. E. de Jong met een receptie bij de NKSR in Woer­den (zie foto), afscheid als bis­schop-referent van het katho­liek onder­wijs, een taak die hij ruim tien jaar heeft vervuld. Er werd met veel waar­de­ring over hem ge­spro­ken en het blijkt me steeds weer dat hij veel contacten op dit terrein heeft onder­hou­den. Nu is het aan mij om dat stokje van hem over te nemen. Ik weet niet of ik erin zal slagen daar evenveel tijd aan te geven, maar ik zie dat het veel goeds heeft teweeg gebracht.

Afgelopen don­der­dag was ik bij het Paascongres van het chris­te­lijk geïnspireerd onder­wijs in Amersfoort. Sprekers waren op die dag Vincent Duin­dam en Antoine Bodar, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Er was ook een diaken van ons bisdom aanwe­zig, Jim Schil­der, die bin­nen­kort pries­ter gewijd hoopt te wor­den en die gees­te­lijk adviseur is van St. Bonaventura. Hij zorgde mede voor de gebeds­dienst aan het begin van de dag.

Bij­zon­der geïnspireerd was ik ook door de pre­sen­ta­tie van het Sint Stanislas­col­lege in Delft in een work­shop waaruit veel motivatie bleek om de in­spi­ra­tie van de heilige Ignatius van Loyola gestalte te geven in de school. Ook uit gesprekken met anderen, in Woer­den op de receptie en op het Paascongres, bleek me dat er op ver­schil­lende plaatsen en­thou­siaste, gelo­vi­ge mensen zijn die de katho­lie­ke iden­ti­teit binnen de gegeven moge­lijk­he­den van onze tijd vorm willen geven. Mooi!

Terug