Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie dekenaat Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2016 - 276 woorden
deken Cassee en Dea Broersen spreken mensen uit het dekenaat toe
deken Cassee en Dea Broersen spreken mensen uit het dekenaat toe

Op dins­dag 19 januari hield het dekenaat Haar­lem haar nieuw­jaars­re­cep­tie. Het was welis­waar een beetje laat om elkaar nog een zalig nieuw­jaar te wensen maar zeker niet te laat om elkaar te ont­moe­ten. Gedach­tig het oude gezegde: “Na Drie­ko­nin­gen verlaten de papen hun woningen” kon de deken, Ton Cassee, er nu tenminste van uit gaan dat ieder weer op de basis was terug gekeerd.

Deke­naal coördinator Dea Broersen gaf in een toe­spraak een over­zicht over het afgelopen jaar en het proces van samen­wer­king van de pa­ro­chies dat nu formeel wel af­ge­slo­ten is maar dat zeker nog moet lei­den tot meer inhou­de­lijke samen­wer­king tussen de pa­ro­chies. In de ver­schil­lende samen­wer­kings­ver­ban­den is nog lang niet altijd een gemeen­schap­pe­lijk pa­ro­chie­blad en dat is toch wel een be­lang­rijke voor­waarde om meer gevoel te krijgen bij de pa­ro­chie­ge­meen­schappen in de buurt. Daar kunnen ook ge­za­men­lijke vie­rin­gen, uit­wis­se­ling van koren, gemeen­schap­pe­lijke ac­ti­vi­teiten, ge­za­men­lijke eerste communie en vormsel voor­be­rei­ding aan bijdragen.

Wat dit betreft is er eigen­lijk nog iets te vaak een gevoel dat ge­meen­schappen het zelf wel kunnen, zo kunnen door­gaan en niemand anders nodig hebben. Dat hoor ik zelfs zeggen op plaatsen waar (vrijwel) niemand onder de zeven­tig in de kerk aanwe­zig is. De goede samen­wer­king met anderen kan een ge­meen­schap atractiever en uit­no­di­gen­der maken.

Daar­naast werd ook over de verkoop van het bis­schops­huis ge­spro­ken, dat per 1 juli 2016 de­fi­ni­tief verlaten wordt, de mooie bisdom­bede­vaart met ruim 800 deel­ne­mers en het heilig jaar van barm­har­tig­heid, in het kader waar­van vrij­dag 22 januari in Heiloo een dag wordt gehou­den voor alle pas­to­rale krachten.

Deken Cassee gaf allen zijn beste wensen en zegen mee en onder die hoede gaan we met ver­trouwen ver­der...

Terug