Arsacal
button
button
button
button


Sfeervolle begrafenis Dr Nelly Stienstra

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 januari 2016 - 311 woorden
mw. dr. Nelly Stienstra (1946-2016)
mw. dr. Nelly Stienstra (1946-2016)

Op zater­dag 23 januari heb ik de uit­vaart bijgewoond van dr. Nelly Stienstra, die op 18 januari nogal on­ver­wacht is overle­den. Rector Norbert Schnell was de cele­brant en hield een mooie homilie over het evan­ge­lie van de domme en de wijze maag­den die met olie hun lampen bran­dend moesten hou­den om de bruidegom op te wachten.In de inlei­ding op de Mis gaf hij een kort over­zicht over haar leven in dienst van weten­schap en kerk en van de overle­den mgr. Th. Hendriksen.

In de Utrechtse ka­the­draal waren veel beken­den uit katho­liek Neder­land samen geko­men om Nelly de laatste eer te bewijzen, waar­on­der kar­di­naal Simonis, die haar in het verle­den de maag­den­wij­ding heeft gegeven, pries­ters uit ver­schil­lende bis­dom­men, waar­on­der een heel aantal pries­ters die aan het Arienskonvikt waren opgeleid, 'bekende katho­lie­ken' en ver­schil­lende bis­schop­pen.

Zelf leerde ik Nelly Stienstra kennen door mgr. Hendriksen, die een aantal malen per jaar een groep pries­ter­stu­denten ont­ving, toen ik zelf ook in die fase was. Toen ik later pries­ter was ontmoette ik hen bei­den in het kader van de Latijnse Mis die ik met regelmaat celebreerde en waar een enkele keer een ont­moe­ting aan verbon­den was. Ook werd ik uit­ge­no­digd om mee te doen met een groepje pries­ters dat een paar keer per jaar samenkwam rond een (theo­lo­gisch) thema dat door een van de leden werd voor­be­reid. Mw. Nelly Stienstra trad daarbij als gastvrouw op.

Lande­lijk bekend werd zij door haar inzet voor het CRK (Contact Rooms Katho­lie­ken), dat bij­een­komsten orga­ni­seer­de die lang wer­den verstaan als een tegenhan­ger van de land­da­gen van de Acht Mei Bewe­ging, Zij heeft voorts onder meer veel ker­ke­lijke do­cu­menten ver­taald voor de uitgave Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Na de goed ver­zorgde uit­vaart­plech­tig­heid, fraai opge­luis­terd door de gre­go­ri­aanse schola, werd zij ter aarde besteld op de katho­lie­ke begraaf­plaats St. Barbara, niet zo ver van mgr. Th. Hendriksen.

Moge zij rusten in vrede!

Terug