Arsacal
button
button
button
button


“Er is te veel haat...”

Bijeenkomst Sant’ Egidio: Kerk van de barmhartigheid

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 januari 2016 - 263 woorden

Van 28 tot 30 januari neem ik deel aan een bij­een­komst van Sant’ Egidio in Rome. De eerste dag sprak de stichter van deze ge­meen­schap, Andrea Riccardi.

Aan de inter­na­tio­nale ont­moe­ting nemen een tach­tigtal bis­schop­pen deel. Ook van andere chris­te­lijke kerken en ge­meen­schappen zijn ver­te­gen­woor­digers aanwe­zig. Zo sprak ik deze ochtend de Lutherse bis­schop van Oslo en de Roemeens orthodoxe bis­schop voor Oos­ten­rijk, Duits­land en Lu­xem­burg.

Tijdens de inter­na­tio­nale ont­moe­ting zijn er inlei­dingen, uit­wis­se­lingen en prak­tische inzet voor de armen. Op woens­dag­avond heb ik het uit­de­len van brood aan mensen die op straat leven helaas gemist, maar vrij­dag­mid­dag zal ik me kunnen inzetten voor bejaar­den, ge­han­di­capten, zigeuners, ge­van­ge­nen, zieken of een maal­tijd voor vrien­den van de straat.

De eerste ochtend begon het symposium na de heilige Mis - waarbij de Neder­landse pries­ter­stu­dent Zeger Polhuis diende - met een inlei­ding door de stichter, prof. Andrea Riccardi, oud-minister. Hij zette de toon voor deze dagen die sterk gericht zijn op de pro­ble­ma­tiek waarin we nu leven: oorlog en geweld - een derde wereld­oor­log in stukjes, zegt paus Fran­cis­cus ervan -, vluch­te­lingen en ter­ro­ris­tische groepen. Riccardi zei ervan: Er is te veel haat. Be­lang­rijke achter­lig­gende oor­zaken zag hij in de enorm gegeoeide periferieën van de ste­den en de corruptie. Hij legde uit hoe beide factoren armoede en een gespleten­heid in de maat­schap­pij veroor­zaken, die haat en geweld oproepen. Dit geweld kan alleen wor­den gestopt door gebed, liefde en barm­har­tig­heid, want er is geen andere weg om al die haat om te buigen dan door concrete vriend­schap. De barm­har­tig­heid is de moe­der van al het goede...

Terug