Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Perschef Wim Peeters

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 februari 2016 - 157 woorden

Op vrij­dag 12 februari nam drs. Wim Peeters wegens het bereiken van de pensioen­gerech­tigde leef­tijd afscheid als perschef van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, een functie die hij sinds 1998 had bekleed. Een periode van erns­tige ziekte heeft hem tot zijn grote spijt verhin­derd de laatste jaren werk­zaam te zijn. Eigen­lijk zou hij als vrij­wil­li­ger betrokken willen blijven, maar de ge­zond­heidsperikelen staan dit helaas niet toe.

De bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, sprak Wim harte­lijk toe en overhan­digde hem een cadeau en reikte hem de Bavopen­ning uit als teken van dank­baar­heid. Ook collega Petra Vermeer sprak een mooi afscheids­woord. Veel collega’s woord­voer­ders van bis­dom­men, andere bij com­mu­ni­ca­tie betrok­ke­nen en na­tuur­lijk de collega’s van de bisdomcurie waren geko­men om Wim Peeters gedag te zeggen.

We betreuren zijn ziekte en vertrek, want Wim is een harte­lijke, erudiete, gelo­vi­ge en humoris­tische man, kortom: een echte katho­liek!


felicitaties van de bisschop
felicitaties van de bisschop
felicitaties van velen, Wim is er maar bij gaan zitten
felicitaties van velen, Wim is er maar bij gaan zitten
felicitaties van velen, Wim is er maar bij gaan zitten
dankwoordje van Wim Peeters

Terug