Arsacal
button
button
button
button


Diploma-uitreiking op De Tiltenberg

Baccalaureaten en diploma’s basisvorming

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 februari 2016 - 324 woorden
proficiat aan alle geslaagden
proficiat aan alle geslaagden
Diploma-uitreiking op De Tiltenberg
Diploma-uitreiking op De Tiltenberg

Op zater­dag 19 februari mocht ik op De Tilten­berg tij­dens een studie­dag van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut de diploma's uitreiken. Het ging om het bac­ca­lau­reaat in de Theo­lo­gie aan vijf kan­di­da­ten en het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen aan vier stu­den­ten. Daar­naast ont­vingen anderen het diploma voor de basis­vor­ming na een twee-jarige oplei­ding en werd een getuig­schrift uit­gereikt voor het beëindigen van de vier­ja­rige minor-variant.

Het Bac­ca­lau­reaat wordt verleend op gezag van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. De Baccalaureaten in de Theo­lo­gie zijn binnen het Sint Wil­li­brord­in­sti­tuut behaald op grond van de affiliatie met de La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Deze diploma’s wor­den afge­ge­ven en getekend door de rector magnificus van deze uni­ver­si­teit. Het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen werd behaald aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut dat is opgericht door de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding in Rome en verbon­den is met de facul­teit voor theo­lo­gie van de La­te­raanse uni­ver­si­teit.

Het Bac­ca­lau­reaat in de Sacra Teologia werd behaald door Andrea Geria, pries­ter in Blaricum, Mariusz Momot, transeünt diaken in de pa­ro­chie van Purmerend e.o., Jan Jaap van Peperstraten, transeünt diaken in de pa­ro­chies van Het Klaver­blad (Heem­ste­de e.o.), br. Steve Purperhart OSB (Abdij van Egmond) en Eli Stok, pries­ter­stu­dent in een pas­to­raal jaar in de pa­ro­chies van het Westland (bisdom Rotter­dam). Door de afslui­ting van de Velsertunnel arri­veerde br. Steve, vergezeld door Vader Abt G. Mathijsen wat te laat voor de uit­rei­king. Hij kreeg het Bac­ca­lau­reaatsdiploma daarna alsnog uit­gereikt tij­dens de maal­tijd.

Het Bac­ca­lau­reaat in de Scienze Religiose (Gods­dienst­we­ten­schap­pen) werd behaald door Annelies Cremers - de Rijk uit Leiden, Bart Jansen, diaken van het bisdom ’s Hertogen­bosch, Elisabeth Peters - van Tol en diaken Gert Jan van der Wal, werk­zaam in de BOAZ-pa­ro­chiez (Zand­voort, Overveen, Bloe­men­daal en Aer­den­hout) en Schalk­wijk.

Het Diploma basis­vor­ming werd uit­gereikt aan Jos van Bellen, Irma Duinmeijer, Raquel Geerman, Johan Gielings, Martijn Truijens en Karel Wiecherink; er was een Getuig­schrift voor Nico Kok.

Aan hen allen: harte­lijke felici­ta­ties!

Terug