Arsacal
button
button
button
button


Augustinessen kiezen nieuw bestuur

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2016 - 272 woorden
het kapittel van de zusters Augustinessen
het kapittel van de zusters Augustinessen
de nieuwe algemeen overste met de Raad
de nieuwe algemeen overste met de Raad
De terugtredende algemeen overste met haar Raad
De terugtredende algemeen overste met haar Raad

Donder­dag 3 maart was ik in Maarssen om een kapit­tel voor te zitten. Het was de laatste dag van het tweede gedeelte van het kapit­tel van de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de en op die dag hebben de zusters een nieuw bestuur gekozen: een nieuwe alge­meen overste en drie raadzusters.

De zusters Au­gus­ti­nessen kwamen bijeen in de priorij van de Kanunikessen van het Heilig Graf in Maarssen, een klooster dat bin­nen­kort zijn deuren gaat sluiten. Ook de zusters Au­gus­ti­nessen zijn bezig met de vol­tooi­ing van hun missie. Zij hebben veel en mooi werk verricht, vooral in zieken- en ouderen­zorg en ik kon niet nalaten te ver­zuchten dat hun cha­risma in onze tijd juist weer zo verschrikke­lijk nodig is: veel ouderen en zieken snakken naar de per­soon­lijke en harte­lijke aan­dacht die de zusters aan zoveel mensen hebben gegeven. Eenzaam­heid is een enorm probleem in onze samen­le­ving en zorg voor ouderen wordt steeds vaker een probleem, nu ver­zor­gings­hui­zen moeten sluiten en er enorm wordt bezuinigd op allerlei vormen van zorg.

Zr. Tarcies Wijn­gaard, die tot nu toe alge­meen overste was geweest, had zich dit keer niet be­schik­baar gesteld. In haar plaats treedt zr. Anne Pancras, die wordt bijgestaan door de Raad die zal bestaan uit de zusters Maria, die al deel uitmaakte van de Raad, zr. Marie-Pauline en zr. Alie. Intussen zijn ook reeds gesprekken bezig met een ver­te­gen­woor­diger van het bisdom over de toe­komst van het bestuur van de Con­gre­ga­tie, nu ook de jongste zusters een gezegende leef­tijd beginnen te bereiken.

Van harte wensen we de zusters die in het bestuur zijn gekozen veel wijs­heid, vreugde, licht en zegen toe en Gods zegen over hun taak!

Terug