Arsacal
button
button
button
button


Het gaat wel om onze kinderen

Ouders en onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 maart 2016 - 334 woorden
Tijdens de brainstormsessie, georganiseerd door Stichting NKO
Tijdens de brainstormsessie, georganiseerd door Stichting NKO

Hoe kunnen katho­lie­ke ouders meer betrokken zijn bij het onder­wijs? Deze vraag stond centraal tij­dens een brainstormsessie, die zater­dag­och­tend 12 maart in het Haar­lemse bis­schops­huis werd gehou­den voor katho­lie­ke organi­sa­ties van ouders of waarin ouders en ge­zin­nen een be­lang­rijke rol spelen.

De bij­een­komst was een ini­tia­tief vanuit de Stich­ting NKO, de vroe­gere Neder­landse Katho­lie­ke Ouder­ver­eni­ging die als Stich­ting ver­der is gegaan.

De vor­ming en opvoe­ding van kin­de­ren is aller­eerst en fun­da­men­teel een taak en een recht van de ouders. Een school is niet en mag en kan niet zijn een ‘leer­fa­briek’ waar weetjes in een mens wor­den gegoten; het gaat in een school om (jonge) mensen en om vor­ming en edu­ca­tie van mensen. Een school vervult dus een be­lang­rijke rol binnen een taak die aan de ouders toe­komt, zeker waar het gaat om de vor­ming van jon­gere kin­de­ren. Die visie, die uitgangs­punt is voor de katho­lie­ke kerk en gelukkig niet alleen voor haar, houdt in dat de be­trok­ken­heid van de ouders bij het onder­wijs zeer be­lang­rijk is. Binnen de Neder­landse Katho­liek School­raad (NKSR) is dan ook altijd veel plaats ingeruimd voor de stem van de ouders.

Hoe kunnen we die stem ook in de toe­komst laten klinken en ver­ster­ken? Veel ouders hebben het gevoel dat de over­heid bezig is hen buiten spel te zetten. Zo heeft de over­heid subsidies aan iden­ti­teitsgebon­den ouder­orga­ni­sa­ties stop­ge­zet. Een voor­beeld is ook de over­dracht van ‘Neder­landse normen’ rond seksua­li­teit en ‘gen­der’. Ko­men­de week wordt in de scholen weer de zo geheten ‘lentekriebelweek’ gehou­den, waarin kin­de­ren al op jonge leef­tijd wor­den gecon­fron­teerd met allerlei vragen rond seksua­li­teit. Hoe kunnen ouders daarover in gesprek komen met de school van hun kin­de­ren? Hoe kunnen zij respect krijgen voor de waar­den zij beleven?

Duide­lijk kwam naar voren dat er bij katho­lie­ke ouders de behoefte bestaat gehoord te wor­den en dat veel van de waar­den waarvoor zij staan ook door andere ouders wor­den gedeeld als goed en be­lang­rijk in het belang van de vor­ming van hun kin­de­ren.

Terug