Arsacal
button
button
button
button


Bijeenkomst migrantengemeenschappen

Coördinator draagt stokje over

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2016 - 239 woorden
Drs. Jeroen Hoekstra en drs. Dea Broersen in gesprek tijdens de bijeenkomst
Drs. Jeroen Hoekstra en drs. Dea Broersen in gesprek tijdens de bijeenkomst
Overleg van de migrantengemeenschappen
Overleg van de migrantengemeenschappen

Op woens­dag 16 maart waren ver­te­gen­woor­digers van mi­gran­ten­ge­meen­schappen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor de derde keer bijeen; het was voor hen de laatste bij­een­komst in het Haar­lems bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht. En we merkten dat deze ge­meen­schappen nog veel te weinig wor­den meege­teld.

Tot nu toe was diaken drs. Jeroen Hoekstra coördinator/contact­persoon namens het bisdom voor de mi­gran­ten­ge­meen­schappen. Nu hij vol­tijds in aan­ge­steld in pa­ro­chies, wordt zijn taak over­ge­no­men door mw. drs. Dea Broersen, die al deke­naal coördinator is. Één van haar eerste klussen wordt het or­ga­ni­se­ren van een Eucha­ris­tie­vie­ring en bij­een­komst voor de mi­gran­ten­ge­meen­schappen in dit heilig jaar van Barm­har­tig­heid, voorlopig voor­zien voor de aanstaande juni­maand.

Naar voren kwam ook dat de mi­gran­ten­ge­meen­schappen maar zeer ten dele wor­den mee­ge­no­men in de KASKI-cijfers. Het KASKI verzamelt jaar­lijks de cijfers over kerkgang en deelname aan de sacra­menten maar de meeste mi­gran­ten­ge­meen­schappen wor­den niet gecontac­teerd omdat zij bij het KASKI niet bekend zijn.

De Ghanese All Saints­paro­chie is druk bezig een eigen kerk­ge­bouw voor te berei­den in Am­ster­dam Zuid Oost, dat nog dit jaar geopend zal wor­den.

Grote mi­gran­ten­paro­chies zijn de Poolse pa­ro­chie die op zeven lokaties in het bisdom Eucha­ris­tie viert, de Engels­ta­lige Blessed Trinity­paro­chie in Beton­dorp, Am­ster­dam en de Spaans­ta­lige pa­ro­chie. Ook de Filippijnse ge­meen­schap is om­vang­rijk en viert op ver­schil­lende plaatsen.

De bij­een­komst vond weer plaats in een goede en gemoe­de­lijke sfeer. In het najaar hopen we elkaar weer te treffen.

Terug