Arsacal
button
button
button
button


T. Frankemölle gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2016 - 504 woorden
diaken Titus Frankemölle
diaken Titus Frankemölle
In het midden links de heer Jean Wiertz, vicevoorzitter, en rechts daarvan de heer mr. Th. Wijte, voorzitter van VKO en NKSR
In het midden links de heer Jean Wiertz, vicevoorzitter, en rechts daarvan de heer mr. Th. Wijte, voorzitter van VKO en NKSR
het paasei
het paasei

Met algemene stemmen is diaken Titus Frankemölle op dins­dag 22 maart tij­dens de Algemene Leden­ver­ga­de­ring in Woer­den gekozen tot nieuwe voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR).

Rector

Titus Frankemölle is rector van de Kwadrant Scholen­groep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren. Deze scholen­groep valt onder het bevoegd gezag van Ons Middel­baar Onder­wijs.

Diaken en be­stuur­der

In 2013 is de heer Frankemölle diaken gewijd.

Diaken Frankemölle was van 2006 tot 2011 lid van het Alge­meen Bestuur van de Bond Katho­liek Beroeps- en Voort­ge­zet Onder­wijs (KBVO), onder meer namens de Nedelrnadse Bis­schop­penconferenite. Van 2008 tot 2014 was hij voor­zit­ter van de Dio­ce­sane Katho­lie­ke School­raad van het bisdom Breda (DKSR). Sinds 2015 is hij namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie adviseur katho­liek onder­wijs van Verus, de organi­sa­tie voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs, die in dat jaar is ontstaan uit een fusie van de katho­lie­ke en pro­tes­tants-chris­te­lijke besturen­orga­ni­sa­tie.

Voor­dracht

Het bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad gaf als toelich­ting bij de voor­dracht: “Het bestuur van de NKSR is van mening dat de heer Frankemölle van­wege zijn grote bestuur­lijke erva­ring, zijn brede kennis van het katho­lie­ke onder­wijs, zijn verbin­dende per­soon­lijk­heid en het grote ver­trouwen dat hij geniet van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als geen ander in staat is om lei­ding te geven aan de NKSR en deze organi­sa­tie te ver­te­gen­woor­digen bij andere partijen. De verbin­ding tussen school en kerk is bij hem in goede han­den!.”

NKSR

De NKSR is door de Neder­landse bis­schop­pen opgericht in 1910. Sinds de vijfti­ger jaren van de vorige eeuw zijn in dit orgaan alle gele­dingen ver­te­gen­woor­digd van het katho­liek onder­wijs, die zorg dragen voor belangenbe­har­tiging en ont­wik­ke­ling. Binnen de NKSR wor­den de - door de Neder­landse bis­schop­pen aan de bis­schop referent gedele­geerde - erken­ningstaken uitge­voerd. De NKSR is een platform­orga­ni­sa­tie waar ver­te­gen­woor­digingen van ouders, school­lei­ders, personeels­orga­ni­sa­ties en besturen elkaar ont­moe­ten en ge­za­men­lijke ini­tia­tie­ven nemen, zoals de Week voor het Katho­liek Onder­wijs.

Felici­ta­tie

Van harte wensen we diaken Frankemölle alle zegen toe voor zijn nieuwe verant­woor­de­lijk­heid en fe­li­ci­te­ren hem van harte met zijn verkie­zing. Aan het einde van de Algemene Leden­ver­ga­de­ring heb ik dat per­soon­lijk kunnen doen en hem als teken van de hoop op een goede toe­komst een groot paasei overhan­digd (zie foto)

Afscheid voor­zit­ter Wijte

Dit betekent ook dat mr. Dick Wijte afscheid neemt als voor­zit­ter van de NKSR. Dat zal in april gebeuren. Vele jaren heeft hij het voor­zit­ter­schap van de katho­lie­ke besturen­orga­ni­sa­tie VKO gecom­bi­neerd met het waar­ne­mend voor­zit­ter­schap van de NKSR. Hij heeft beide organi­sa­ties door moei­lijke tij­den moeten loodsen en zijn inzet heeft mogen resul­te­ren in een fusie van de besturen­orga­ni­sa­ties waar alle betrok­ke­nen gelukkig mee zijn en die de inzet voor het katho­liek onder­wijs ver­sterkt, terwijl ook de NKSR een nieuwe toe­komst tegemoet gaat waarbij de eigen verant­woor­de­lijk­heid en taak van deze organi­sa­tie beter naar voren kan komen. Daar­naast was de heer Wijte ook nauw betrokken bij de bespre­kingen rond het thema ‘school en kerk verbin­den’ (rapport van de Com­mis­sie Van der Donk en Com­mis­sie Wijte).

Terug