Arsacal
button
button
button
button


Gelukkige schuld... een geheim van liefde

Goede Vrijdag

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 25 maart 2016 - 409 woorden
Gelukkige schuld... een geheim van liefde

Hoe kunnen we spreken van een goede dag wanneer iemand on­schul­dig sterft door geweld en mar­teling? We zullen de dag van de ter­ro­ris­tische aan­slagen in Brussel zeker niet zo noemen. Toch spreken we over de dag waarop Jezus on­schul­dig zo sterft als Goede vrij­dag en daaraan zien we al dat Zijn dood geen onontkoom­baar noodlot was maar bete­ke­nis­vol was: het was een daad van uiterste liefde, door Zijn kruis zijn wij verlost....

De Goede Vrij­dag­plech­tig­heid mocht ik 's mid­dags vieren bij de zusters Bene­dic­ti­nessen in Aalsmeer en 's avonds in de paro­chie­kerk van Driehuis.Omdat de zusters nog bezig zijn Neder­lands te leren, was de plech­tig­heid in het Ita­li­aans. Hier heb ik gepreekt over de bete­ke­nis van Jezus' kruis­dood als gebeuren van liefde, barm­har­tig­heid en ge­hoor­zaam­heid (Amor, Misericordia, Oboedientia) waardoor God ons ken­baar maakt dat Hij Liefde is.
In de avond­vie­ring heb ik de volgende korte over­we­ging gehou­den.

Homilie

Hij sterft voor ons.
Dat er Iemand voor ons sterft
is eigen­lijk een groot geluk.
Daardoor weet je zeker:
Er is Iemand die mij liefheeft,
er is Iemand die van mij houdt.

Diepte­punt

De dood van Jezus is het diepte­punt
van de men­se­lijke ge­schie­de­nis:
Mensenhan­den doden de Algoede,
de enige on­schul­dige,
hun God.
Is het kwaad zo mach­tig
dat het zelfs God kan doden?
Is de duivel zo'n heerser,
dat hij zelfs God kan vernie­tigen?
We denken dat soms
als we geweld en terrorisme zien.

Hoogte­punt

Maar het ant­woord is: Neen.
Wees niet bang!
De dood van Jezus is ook het hoogte­punt en de as
waar heel die mensenge­schie­de­nis om draait.
Een spiraal van hoogmoed en egoïsme
van door steeds grotere gruwelda­den
je eigen gelijk en positie willen beves­tigen,
wordt ein­de­lijk doorbroken.

Ik

De mensen zeggen "ik, ik, ik",
en zitten in zich­zelf gevangen
of ze denken het recht te hebben
een ander kwaad te mogen doen
vanuit hun poli­tieke of reli­gi­euze opvat­ting.

Jij

Maar Hij zegt:
"Jij, ik ben er voor jou,
Ik leef voor jou"
en Zijn leven dat van einde­loze waarde is
heeft Hij voor ons,
beperkte, kleine mensen wegge­ge­ven.

Hij geeft

Om de vloek van het "Ik",
van heb­zucht en hoogmoed en kwaad
te door­bre­ken
gaat Hij dóór in zuivere, echte liefde
tot het einde toe:
Hij sterft, maar niet zomaar als een lot:
Hij geeft Zijn leven
uit liefde voor ons.
Door die liefde zijn wij verlost.
Zo werd de schuld van hen die Hem haatten,
die hun terreur tegen Hem uitoefen­den
een gelukkige schuld
omdat die zoveel liefde teweeg heeft gebracht.
AMEN.

Terug