Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde gebedsdag om roepingen in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 april 2016 - 221 woorden
luisterend naar muziek en getuigenissen van seminaristen
luisterend naar muziek en getuigenissen van seminaristen

Het groot­semi­narie hield zijn jaar­lijkse gebeds­dag op zater­dag 23 april. De opkomst was dui­de­lijk nog groter dan voor­gaande jaren. Dat zal er zeker mee te maken hebben gehad dat ie­der­een weleens wilde zien waar het semi­na­rie was terecht geko­men. Blijkens de reacties viel dat niet tegen.

De leden van de gebeds­kring namen deel aan een pro­gram­ma dat deels in het teken stond van het heilig jaar van de barm­har­tig­heid met een inlei­ding van een van de jonge pries­ters, Johannes van Voorst tot Voorst. Mgr. Jozef Punt was er om de heilige Eucha­ris­tie te vieren en 's mid­dags heb ik aan het pro­gram­ma deel geno­men met ge­tui­ge­nissen van se­mi­na­risten, afgewisseld met bekende meezin­gers. Ik hoorde het mooie ge­tui­ge­nis van Mikel Palic. De dag werd met aanbid­ding en vespers af­ge­slo­ten. Het was een mooie gelegen­heid om veel mij bekende mensen weer te ont­moe­ten. Ie­der­een die ik sprak was lovend over de mooie dag en over de lokatie die zeker zo goed werd bevon­den als de Tilten­berg. "De lokatie is mooi en het grote voor­deel is.... hier zitten ze bij Maria", zei me één van de leden van de gebeds­kring.

Van harte hopen we dat het gebed vrucht mag dragen en dat jonge mensen de genade mogen krijgen om van harte "ja, hier ben ik" te kunnen zeggen als God hen roept.

 

Terug