Arsacal
button
button
button
button


Ik krijg zin in de Wereldjongerendagen!

WJ-warming up in Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 mei 2016 - 309 woorden
Wilfred Kemp geeft uitleg
Wilfred Kemp geeft uitleg
met David, Annemarie en Daniël en Mieke Lamers
met David, Annemarie en Daniël en Mieke Lamers
Bij de KRO, luisterend naar Wilfred Kemp
Bij de KRO, luisterend naar Wilfred Kemp

Pastoor Dresmé van de Hilversumse Sint Vitus­kerk hield op de eerste dag in mei een speciale dag voor jon­ge­ren met het oog op de WJHD (Wereld­jon­ge­ren­da­gen) die deze zomer in Krakau wor­den gehou­den. Na­tuur­lijk deed hij dat niet alleen: een flinke groep jon­ge­ren had zich voor de organi­sa­tie ingezet. Jon­ge­ren kunnen zich nog in­schrij­ven, hon­derd­dui­zen­den gingen hen al voor....

Meer info is te vin­den op www.jonge­kerk.nl

De dag in Hilversum - "WJD on air" - begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring die door de KRO werd uitgezon­den. De omroep was ook in het ver­dere pro­gram­ma betrokken want de jon­ge­ren wer­den daarna in het AKN-omroep­ge­bouw aan de 's Gravenlandseweg ont­van­gen door Wilfred Kemp, Mieke Lamers en Gerard Klaasen, die ver­tel­den over de be­trok­ken­heid van de omroep bij de ko­men­de WJD en beel­den lieten zien van voor­gaande WJD's in Sidney en Madrid.

Tijdens één van de work­shops die daarna plaatsvon­den heb ik jon­ge­ren iets ver­teld over mijn ac­ti­vi­teiten op social media en met het van gedachten gewisseld over het gebruik van deze media en de bete­ke­nis die ze kunnen hebben voor het door­ge­ven van de blijde bood­schap.

Er waren flink wat jon­ge­ren geko­men en ik zag in het pa­ro­chie­blad van Hilversum en omge­ving dat er een stuk of vijf pro­mo­tie­da­gen voor de WJD in de pa­ro­chie had­den plaats­ge­von­den. Goed dat er zo veel aan­dacht voor is, want de wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn een on­ver­ge­te­lijke gebeur­te­nis, die je iedere jon­gere zou toewensen. Het is niet alleen een mooi pro­gram­ma maar ook al een erva­ring op zich om met zoveel jon­ge­ren (de vorige keer in Rio waren er meer dan twee miljoen!) geloof en wereld-wijd-kerk-zijn te beleven.

Ook Annemarie Scheer­boom was aanwe­zig: zij is tij­dens de vorige editie van de WJD door de paus gekust, intussen getrouwd met David van Diepen en moe­der van een prach­tige zoon, Daniël (zie foto).

Terug