Arsacal
button
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen in Roermond

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2016 - 182 woorden

Op woens­dag 11 mei waren de bis­schop­pen van Vlaan­de­ren en Neder­land bijeen voor hun jaar­lijkse ont­moe­ting. Dit keer vond de bij­een­komst plaats in Roermond. In een korte pauze na de ver­ga­de­ring en het mid­dag­ge­bed was er even gelegen­heid om van het prach­tige weer te genieten en werd een groeps­foto gemaakt.

De bij­een­komst die in een broe­der­lijke sfeer verliep was nogal uit­ge­steld. Normaal had die plaats moeten vin­den in het najaar van 2015, maar door allerlei agenda­moei­lijk­he­den was de ont­moe­ting uits­ge­steld tot de 11 e mei van dit jaar. Dat deed niets af aan de harte­lijke en broe­der­lijke sfeer waarin de bis­schop­pen bijeen kwamen.

De bij­een­komst is een gelegen­heid om weder­zijdse zorgen uit te wisselen en erva­ringen te delen, iets wat iedere keer weer nut­tig blijkt. Op som­mi­ge dossiers hebben de Vlaamse bis­schop­pen veel erva­ring, op andere gebie­den kunnen de Vlaamse bis­schop­pen weer iets van de Neder­landse erva­ringen leren.

Na een goed ver­zorgde maal­tijd keer­den de bis­schop­pen weer naar huis terug, met dank aan de gastheer, het bisdom Roermond en zijn bis­schop mgr. Frans Wiertz.

Terug