Arsacal
button
button
button
button


Matthijs en Hanneke zijn getrouwd!

Jongerenwerker bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2016 - 157 woorden
pas getrouwd!
pas getrouwd!
In de kerk
In de kerk

Op vrij­dag 20 mei was ik aanwe­zig bij het ker­ke­lijk huwe­lijk van Matthijs Jansen en Hanneke Ruijs dat zij in de Maria Geboorte­kerk in Nijmegen hebben gesloten; een fees­te­lij­ke vie­ring met zang en muziek van de band Jacob's lad­der en een mooie preek van pastoor Cyrus van Vught.

Matthijs is jon­ge­ren­wer­ker voor het bisdom. Hij heeft bij­voor­beeld het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd en het tiener­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart naar Rome en zet zich nu in voorbij­voor­beeld de Wereld Jon­ge­ren Dagen.

Veel mensen uit heel Neder­land, waar­on­der een flinke ver­te­gen­woor­diging uit het Haar­lemse bisdom waren geko­men om deze voor Hanneke en Matthijs zo be­lang­rijke dag mee te maken. De Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk was een heel mooi begin van een hope­lijk lang en gelukkig huwe­lijksleven.

Van harte wens ik Matthijs en Hanneke proficiat! Ik hoop en bid dat hun geluk en de mooie huwe­lijksmis van deze dag een beeld mag zijn van hun ver­dere leven! 

 

Terug