Arsacal
button
button
button
button


Vormelingen uit allerlei volkeren

O.L. Vrouwekerk in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juni 2016 - 361 woorden

Op zon­dag 5 juni vierde de O.L. Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam het heilig Vormsel van negen vor­me­lin­gen. Dat waren niet de eerste en enige vor­me­lin­gen van dit jaar omdat er onder meer nog een groep van vol­was­se­nen is geweest die in de kerk wer­den opgeno­men.

Ook deze vor­me­lin­gen kwamen uit allerlei volkeren. Am­ster­dam is echt een inter­na­tio­nale stad. De heilige Mis werd dan ook gedeelte­lijk in het Engels gevierd. Het was een mooie vie­ring waarop deze jonge mensen goed waren voor­be­reid.

De preek was gedeelte­lijk in het Engels, gedeelte­lijk inn het nederlands, hier­on­der volgt het Neder­landse gedeelte:

Sluit je aan bij de pro­ces­sie van het leven

Vorige week was hier
de mooie sacra­ments­pro­ces­sie,
met de Heer in uw mid­den
bent U rond getrokken
over de grachten van Am­ster­dam.
Veel mensen zijn meege­trok­ken
met Jezus in het heilig Sacra­ment.

Ook in het evan­ge­lie van vandaag
zien we een pro­ces­sie,
of eigen­lijk zijn het er zelfs twee:
de ene pro­ces­sie gaat de stad uit.
De stad is de plaats
waar mensen leven.
Die pro­ces­sie die daaruit wegtrekt
is de pro­ces­sie van de dood,
de weg van het men­se­lijk on­ver­mo­gen.
Dat is de weg die we gaan
als we zon­der God gaan:
Jezus is er niet bij, nog niet bij;
de moe­der is weduwe,
dus zij heeft niemand, geen man
op wie zij kan steunen.
Zij dragen een dode uit:
de enige zoon van zijn moe­der.
Het hele tafereel laat ons zien
dat een zuiver men­se­lijke pro­ces­sie,
de weg van de men­se­lijke onmacht,
de weg van de dood gaat.
Er is geen per­spec­tief.
Maar dan komt uit de tegen­over­ge­stelde rich­ting
de pro­ces­sie met de Heer in het mid­den,
de schepper en her­schepper
van ons leven.
Zijn aanwe­zig­heid veran­dert alles:
er komt leven en per­spec­tief,
het uit­zicht en het vooruit­zicht
wor­den totaal anders.
Er komt leven, er is toe­komst
en die pro­ces­sie van de dood
keert terug,
zij wordt veran­derd in een pro­ces­sie van het leven,
doordat de levende Heer er is en mee trekt.
Zo is ons leven.
Een leven zon­der God
is een leven zon­der uit­zicht.
Dat kun je soms ver­bloemen
door veel belang aan onbe­lang­rijke zaken
toe te kennen,
maar alles gaat voorbij,
alleen God blijft
en dankzij Hem
zullen wij mogen leven.

Terug