Arsacal
button
button
button
button


Katholieken op gereformeerde basisschool

Bezoek aan De Rank in Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 9 juni 2016 - 209 woorden

Nogal wat katho­lie­ke ouders kiezen bewust voor een school met een dui­de­lijk chris­te­lijke iden­ti­teit, zoals bewust katho­lie­ke leraren soms bij een niet-katho­lie­ke school sollici­te­ren om dezelfde reden. Ook in ons bisdom is dat het geval. In dat kader bezocht ik maan­dag 6 juni de ge­re­for­meer­de basis­school De Rank in Alkmaar.

Voor katho­lie­ken is het re­for­ma­to­risch onder­wijs niet zo toe­gan­ke­lijk; het staat ver­der van het katho­lie­ke geloof af onder meer door een eigen visie op voorbestem­ming (predestinatie). Het ge­re­for­meerd onder­wijs is weer anders. Voor katho­lie­ken zijn deze on­der­schei­den vaak las­tig te volgen, maar ge­re­for­meer­de scholen gaan uit van een vrijgemaakt ge­re­for­meerd, Neder­lands-ge­re­for­meerd of chris­te­lijk ge­re­for­meerd ini­tia­tief en deze scholen presen­te­ren zich meer en meer als 'bijbel­ge­trouw' zon­der zich heel expliciet met een bepaalde geloofsrich­ting te verbin­den. Dat maakt dat ze toe­gan­ke­lijker zijn voor katho­lie­ken die in Alkmaar en Den Helder een dui­de­lijke verbin­ding met deze scholen hebben gezocht.

Maan­dag 6 juni werd ik harte­lijk ont­van­gen in basis­school De Rank die van deze signatuur is, een concept dat dui­de­lijk gedragen wordt door alle leer­krachten die aan deze school werk­zaam zijn.Dat uit zich niet alleen in een bijbel­ver­haal meer of min­der, maar ook in een sfeer en levens­vi­sie, zoals uit het hierbij afge­beelde plakaat blijkt dat ik in de school aantrof.

 

 

Terug