Arsacal
button
button
button


Komen en gaan in de Bisschoppenconferentie

Nieuwe voorzitter en Permanente Raad

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2016

Op dinsdag 14 juni was de bis­schop­pen­ver­ga­dering in Utrecht bijeen voor haar maandelijkse vergadering, de laatste voor het zomerreces. Dit keer was het een bijzondere aflevering: een nieuwe voorzitter en leden van de Permanente Raad werden gekozen en mgr. Antoon Hurkmans nam afscheid van de conferentie.

Tijdens het afsluitende eten waren er hartelijke woorden voor de scheidende leden van de Permanente Raad en voor mgr. Hurkmans, die een mooie afbeelding van St. Wil­li­brord kreeg aangeboden (zie foto). Mgr. Hurkmans was van 1998 tot 14 mei van dit jaar bisschop van 's Her­to­gen­bosch, het grootste bisdom van Nederland. Vrijdag 17 juni vertrekt hij naar Rome waar hij rector zal worden van de Friezenkerk.

Van harte wens ik hem, de nieuwe voorzitter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Hans van den Hende, de beide leden van de Permanente Raad, mgr. Jan Liesen en mgr. Gerard de Korte, Gods zegen toe en alle goeds voor hun nieuwe taken.

Hieronder de tekst van het officiële communiqué:

In vergadering bijeen, hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 14 juni 2016 Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam (foto), als nieuwe voorzitter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gekozen. Verder kozen zij Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda als vicevoorzitter en Mgr. G.J.N. De Korte, bisschop van ’s Her­to­gen­bosch, om samen met de nieuwe voorzitter tevens de Permanente Raad van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie te vormen

Kardinaal Eijk, Mgr. Wiertz en Mgr. Punt zijn teruggetreden. Kardinaal Eijk had eerder dit jaar bekend gemaakt dat hij zich na een termijn van vijf jaar niet opnieuw verkiesbaar wilde stellen als voorzitter, mede vanwege problemen met zijn gezondheid.

Mgr. van den Hende: "We zijn kardinaal Eijk dank verschuldigd voor de grote inzet in de afgelopen jaren waarin hij met grote aandacht en deskundigheid de taak van voorzitter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft vervuld".

In de voorgaande periode heeft de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zich in nauwe samen­wer­king met het bestuur van de Konferentie Neder­landse Religieuzen (KNR) ingespannen om hulp, erkenning en genoegdoening te verschaffen aan slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk vanaf 1945 en maatregelen te treffen om grens­over­schrij­dend gedrag in de Kerk te bestrijden en te voorkomen. Tevens is in deze periode het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) gereor­ga­ni­seerd, in die zin dat de personeelsomvang wegens financiële problemen tot bijna een derde is teruggebracht, en ook kreeg het SRKK een nieuw onderkomen.

Behalve de voorzitter is ook de vicevoorzitter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, teruggetreden. Hij heeft aangegeven dat de achteruitgang van zijn gezichts­ver­mogen een hindernis is om deze taak goed te kunnen vervullen. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is Mgr. Wiertz dankbaar voor zijn jarenlange inzet als vicevoorzitter.

In de voorbije vijf jaren maakte ook Mgr. Punt deel uit van de Permanente Raad. Hij had aangegeven niet opnieuw verkiesbaar te zijn en ook hem dankt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor zijn betrokkenheid bij de Permanente Raad.

De Permanente raad, vergelijkbaar met een dagelijks bestuur, bereidt maandelijks de vergadering van de bis­schop­pen voor en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en een derde lid van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. De benoemingen zijn voor de periode van vijf jaar.

Terug