Arsacal
button
button
button
button


Tienerkamp Heiloo was goed en gezellig!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2016 - 207 woorden
Een van de zusters doet mededelingen
Een van de zusters doet mededelingen
In de kapel voor de slotmis
In de kapel voor de slotmis

Dins­dag 19 juli werd het tiener­kamp in Heiloo af­ge­slo­ten dat was geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom met de ‘blauwe zusters’ die in Heiloo werk­zaam zijn. Een geslaagd kamp waarin 42 en­thou­siaste tieners een heel gevarieerd pro­gram­ma hebben beleefd.

Het tiener­kamp had allerlei onder­de­len van sport en spel, naar het strand, een jongens- en een meisjes­dag en na­tuur­lijk ook serieuze onder­de­len als de catechese en de Eucha­ris­tie­vie­ring. Op de laatste dag heb ik de catechese gegeven en de slot­mis gevierd waarbij ook ver­schil­lende (groot)ouders aanwe­zig waren. Die laatste dag heb ik in de catechese en de preek bij­zon­der stil gestaan bij het jaar van barm­har­tig­heid als de manier waarop God naar ieder van ons kijkt - met een heel per­soon­lijke liefde - en als een opdracht voor ieder van ons om barm­har­tig te zijn naar het voor­beeld van Jezus.

Het kamp werd af­ge­slo­ten met een openlucht-maal­tijd waar ook de aanwe­zige ouders en familie aan deel kon­den nemen.

Veel dank aan de zusters en de andere lei­ding, aan pater Mario en de keukenstaf. Som­mi­ge lei­ders moesten deze zelfde avond al door naar de WJD in Polen, anderen gingen de dag erna. Ze hebben er dus echt iets voor over gehad om dit tiener­kamp mee te be­ge­lei­den.

Terug