Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen en WJD-gangers gestrand in... Amsterdam!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 juli 2016 - 629 woorden
In het vliegtuig op weg naar Amsterdam
In het vliegtuig op weg naar Amsterdam
jongeren op het veld
jongeren op het veld
presidentieel vliegtuig van Panama
presidentieel vliegtuig van Panama

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn prach­tig verlopen en er heeft opnieuw een enorm aantal jon­ge­ren deel­ge­no­men. Dat liep op tot een miljoen bij de wake op het veld en meer dan twee miljoen bij de slot­mis. Op de terugweg strand­den echter een aantal bis­schop­pen en andere wjd-gan­gers in Am­ster­dam.

Mis

Bij de avond­wake werd me dui­de­lijk dat de terug­keer van het veld naar het stu­den­tenhuis waar veel bis­schop­pen verbleven, zo veel tijd in beslag nam dat ik mijn vlucht naar huis waar­schijn­lijk niet zou halen als ik op zon­dag ook naar de slot­mis zou gaan. Ik heb er dus voor moeten kiezen om die via de media te volgen en zelf de H. Mis te vieren in het huis waar we verbleven.

Divan-jon­ge­ren

Dat het een mooi en in­druk­wek­kend slot was van geslaagde wereld­jon­ge­ren­da­gen heb ik intussen wel mee­ge­kre­gen. De paus heeft opnieuw krach­tige woor­den ge­spro­ken al zal - denk ik - toch de toe­spraak bij de wake het best in de geheugens blijven zitten: geen divan-jon­ge­ren maar jon­ge­ren die opstaan om te bouwen aan een betere wereld! In de preek bij de slot­mis ging de paus meer in op de moed die dit vraagt om Jezus te volgen. Ik kan deze oproepen van de paus niet anders verstaan dan - mede - tegen de ach­ter­grond van de situaties waarin we verkeren: aan de ene kant het toe­ne­mend terrorisme dat door bepaalde fun­damentalis­tische Islami­tische terreur­groepen wordt gele­gi­ti­meerd, aan de andere kant een gese­cu­la­ri­seerde westerse maat­schap­pij waar geen waar­den meer wor­den beleefd die de ziel kunnen raken en waarvoor je zou moeten 'vechten'; die maat­schap­pij werd tij­dens de wake ge­ka­rak­te­ri­seerd door acteurs die achter glazen wan­den van elkaar ge­schei­den een­zaam­heid uit­beeld­den, indi­vi­dua­lis­me en inhouds­loze zelf­ge­noeg­zaam­heid. De paus ging in op dat con­sump­tie-gedrag van som­mi­ge jon­ge­ren die hij benoemde als divan- of canapé-jon­ge­ren: op de bank een beetje gamen, kijken en bellen, zon­der engage­ment.

Panama

Aan het einde van de slot-mis werd het Angelus gebe­den en bekend gemaakt waar de volgende wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen plaats­vin­den: in 2019 zal Panama de plaats zijn en de presi­dent en zijn echt­ge­note van dat land waren erbij om dat heuge­lijke nieuws uit de mond van de paus te ver­ne­men. Helemaal een verras­sing was het niet, de geruchten hierover deden al een tijdje de ronde.

Regenstorm

De vlucht waar­mee ik terug zou gaan naar Am­ster­dam liep een flinke vertra­ging op. Dat kwam aller­eerst door het weer. Gelukkig waren de nacht op het veld en de Mis prima verlopen met uits­te­kende weers­om­stan­dig­heden, maar in de loop van de mid­dag brak iets los wat op het vlieg­veld in Krakau een "regenstorm"werd genoemd: hevige regenval met sterke wind, waardoor de vliegtuigen niet kon­den opstijgen of lan­den. Daardoor was de aan­komst van ons vliegtuig verlaat. Toen het weer wat beter werd, kon­den we toch nog niet ver­trek­ken al waren alle passagiers al aan boord. Het was net het moment waarop de afscheids­cere­mo­nie van paus Fran­cis­cus plaatsvond en na­tuur­lijk ging het vertrek van de paus voor. Daarna kwam opnieuw een "regenstorm" opzetten. Naast ons vliegtuig stond het presi­dentiële vliegtuig van de Panamese presi­dent (zie foto). Gelukkig hoef­den we niet op het vertrek van dit staats­hoofd te wachten. Zo kon­den we met twee-en-half uur vertra­ging ver­trek­ken.

Over­nach­ting in Am­ster­dam

Aan boord van ons vliegtuig waren veel wjd-gan­gers waar­on­der een heel aantal bis­schop­pen die in Am­ster­dam moesten overstappen op een vlucht naar hun land. Ook de bis­schop van San Sebastian in Spanje was erbij die op maan­dag 1 au­gus­tus in zijn bisdom de plech­tige Mis voor het feest van |St. Ignatius van Loyola zou doen (zie foto, met de bis­schop van Aire et Dax in Frank­rijk). Maar dat gaat dus niet lukken: alle ver­volg-vluchten waren al ver­trok­ken en de zes of zeven bis­schop­pen en al die andere wjd-ers moesten in Am­ster­dam over­nach­ten...

 

Terug