Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met de paus

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2016 - 580 woorden

Na afloop van de retraite in Camaldoli had­den de bis­schop­pen die eraan had­den deel­ge­no­men een ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus en waren we uit­ge­no­digd om met hem de maal­tijd te gebruiken. De paus gaf ons wijze woor­den mee...

Onze bij­een­komst vond plaats in Santa Martha, het huis waar de paus verblijft.

Het waren deze week drukke dagen voor de paus: het eerste gedeelte van de week was in beslag geno­men door bij­een­komsten met de groep kar­di­na­len die met hem werken aan de her­vor­ming van de curie; een hele serie bij­zon­dere bezoekers kwam op au­diën­tie en de laatste drie dagen van de week wor­den in beslag geno­men door - onder meer - het jubileum van de apos­to­lisch nuntii: de 108 gezanten van de paus - ge­woon­lijk aarts­bis­schoppen - die ergens in de wereld de heilige Stoel (Kerk en Vati­caan) diplo­ma­tiek ver­te­gen­woor­digen. Op twee na kon­den alle nuntii aanwe­zig zijn en dat was, naar ik hoorde, nog niet eer­der ver­toond. Zij spreken deze dagen over allerlei vragen zoals de dialoog met en ver­hou­ding tot de Islam en de gen­der-ideo­lo­gie die in steeds meer lan­den sterk wordt. 

Paus Fran­cis­cus was ’s ochtends ook nog bezig geweest met een ont­vangst voor de nieuw benoemde bis­schop­pen die in Rome een cursus hebben gevolg en hij had ie­der­een gegroet met een per­soon­lijk woord. Geen won­der dat hij er toch wel een beetje moe uitzag toen hij bij ons binnenkwam. Gelukkig was de paus later dan de afspraak was, want wij waren onderweg vre­se­lijk vast komen zitten in het ver­keer en niemand wil de paus graag laten wachten... Nadat paus Fran­cis­cus ieder van ons had begroet, werd een kort ver­slag gedaan van de dagen van uit­wis­se­ling en retraite die de bis­schop­pen had­den beleefd. Paus Fran­cis­cus beval ons in dit kader een boek van Aquaviva aan dat die als generaal van de Jezuïeten (in het Latijn) had ge­schre­ven: het Di­rec­to­rium, waar­van kort voor onze ont­moe­ting een nieuwe Ita­li­aanse vertaling was ver­sche­nen. 

Daarna be­klem­toonde de paus hoe­zeer het nodig is de se­mi­na­risten en pries­ters de onder­schei­ding van de geesten te leren. Pries­ters moeten geen ‘beambten’ zijn maar zij moeten in alles de wil van God zoeken. De paus ver­telde dat hij als bis­schop van Buenos Aires in een gesprek met een pries­ter vaak deze laatste vraag stelde: “Hoe ga je ’s avonds naar bed?” Meestal keek zo’n pries­ter dan ver­baasd. “wat doe je als je ’s avonds thuis komt? Dan ben je zeker moe?” “Ja”, was dan vaak het ant­woord, “Ik kijk dan nog een filmpje en ga gauw naar bed”. De paus ver­volgde dat de pries­ters dan niet door had­den of eraan dachten om nog even naar het ta­ber­na­kel te gaan en de Heer te groeten en alles bij Hem neer te leggen.

Ook ver­telde hij dat hij zich zorgen maakt als pries­ters heel rigide zijn: daar zit bijna altijd iets onder of iets achter, de rigidi­teit is als een koepeltje dat iets bedekt. We moeten de pries­ters en de se­mi­na­risten leren in alles de wil van God te zoeken. Dat ver­on­der­stelt en geeft een inner­lijke vrij­heid. Hij bena­drukte in dit ver­band het belang van de gees­te­lij­ke oefe­ningen.

Na het gesprek gingen we aan tafel. Zelf kwam ik daar iets ver­der van de paus af te zitten, zodat ik daar geen direct per­soon­lijk contact met hem had, maar de sfeer was zo onge­dwon­gen dat ieder met ie­der­een kon spreken.

Terug