Arsacal
button
button
button
button


Islam: Goede verhoudingen zijn mogelijk

Bisschop uit Kerala, India op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 september 2016 - 180 woorden

Zater­dag­och­tend 24 sep­tem­ber was bis­schop dr. Remigiose Inchananiyil van Thamarassery in Kerala (India) op bezoek. vergezeld van Vica­ris Gerard Bruggink en pastoor George Paimpillil. We spraken onder meer over de situatie in zijn bisdom waar de bevo­king over­we­gend Islami­tisch is en de katho­lie­ken slechts vijf procent.

Pastoor George Paimpallil is een pries­ter van het bisdom van deze bis­schop, evenals pastoor Matthew Njezhuhumkattil. Beide pries­ters zijn werk­zaam in ons bisdom. De bis­schop was naar Europa geko­men om de ver­schil­lende pries­ters van zijn bisdom die in west-europese lan­den werk­zaam zijn, te bezoeken.

We spraken onder meer over de Islam, waar­mee in zijn bisdom een goede samen­wer­king bestaat. We onder­streepten bei­den het belang van een prak­tische dialoog en open­heid naar elkaar en de inzet om radi­ca­li­sering tegen te gaan. Isole­ring en stigmatise­ring werken niet posi­tief. Ook in ons bisdom wordt het belang van weder­zijds contact ingezien. In Am­ster­dam West zijn de paters Salesianen hun werk­zaam­he­den be­gon­nen met onder meer als doel­stel­ling in contact te komen met moslim-jon­ge­ren in die wijken.

Na het gesprek kreeg de bis­schop een rond­lei­ding in onze prach­tig gerestaureerde ka­the­draal.

 

Terug