Arsacal
button
button
button
button


Katholiek in IJsland

Bisschop van Reijkjavik op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2016 - 204 woorden

Op dins­dag 25 ok­to­ber was de nieuwe bis­schop van Reijkjavik, Dávid Tencer ofm cap. op bezoek in Haar­lem samen met enkele zuster Karme­lie­tes­sen. De kerk in IJsland groeit, in een gese­cu­la­ri­seerde omge­ving.

Bis­schop Tencer is een echte Kapucijner pater met flinke baard en Franciscaner pij. Eind van de maand ok­to­ber is hij een jaar bis­schop in Reijkjavik waar hij reeds een twaalftal jaren als mis­sio­na­ris werkte. Afkoms­tig uit Slowakije is hij intussen goed ver­trouwd geraakt met de IJslandse maat­schap­pij en cultuur. Hoewel het land zeer gese­cu­la­ri­seerd is en het ker­ke­lijk leven eer­der margi­naal - al is de Lutherse kerk er nog steeds staats­kerk -, is de katho­lie­ke kerk er toch sterk gegroeid. Waar een der­tig jaar gele­den nog maar zo'n 1500 katho­lie­ken waren, zijn het er nu meer dan 13.000, althans dat is het aantal offi­cieel geregistreerde katho­lie­ken. In wer­ke­lijk­heid zijn het er waar­schijn­lijk aanmer­ke­lijk meer. Onder hen veel Polen en anderen van niet-IJslandse afkomst, maar ook een groeiend aantal bekeer­lin­gen. Dit betekent dat de bis­schop van Reijkjavik nieuwe kerken moet openen om alle gelo­vi­gen te kunnen ont­van­gen.

IJsland heeft een sterke connectie met Neder­land gehad: de mont­for­ta­nen hebben er gewerkt en drie bis­schop­pen waren Neder­lan­ders: mgr. Meulen­berg, mgr. Frehen en mgr. Gijsen.

 

 

Terug